หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 13


ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี .. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี .. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (บันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ อก. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี .. 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยขออนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อรับมอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ 2 โครงการ วงเงินรวม 440,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16 ล้านบาท) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูประหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงิน 225,600 ดอลลาร์สหรัฐ (8.18 ล้านบาท) เพื่อฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคแม่โขงล้านช้าง: การทวนสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน วงเงิน 215,000 ดอลลาร์สหรัฐ (7.82 ล้านบาท) เพื่อการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทานและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในประเด็นดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เห็นชอบทั้ง 2 โครงการแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 

        2. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีหนังสือแจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้าง ประจำปี .. 2565 ซึ่งโครงการของ อก. ที่ได้รับการอนุมัติมี 2 โครงการ รายละเอียดสรุป ดังนี้

 

TU720x100sme 720x100

 

             (1) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูประหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน (Capacity Building on Food Security in Agro - Processing Industry among Mekong Countries and People’s Republic of China) มีวัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้ และขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางอาหารในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public - Private Partnership: PPP) ระหว่างประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง โดยรูปแบบกิจกรรมคือการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสัมมนา และ การวิจัยร่วมกัน ระยเวลาดำเนินการ 18 เดือน งบประมาณ 225,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่เกิน 1.47 ล้านหยวน หรือประมาณ 8.18 ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร

             (2) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง : การทวนสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน (Circular Economy Capability Building in the Lancang - Mekong Region: Product Verification of Plastics Packaging in Supply Chains) มีวัตถุประสงค์ ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับขีดความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทานจากประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยรูปแบบกิจกรรมคือ การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน ระยเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณ 215,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่เกิน 1.4 ล้านหยวน หรือประมาณ 7.82 ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

        3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประสงค์ให้ อก. ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อส่งมอบงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว อก. จึงจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อเสนอในครั้งนี้) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพ ความมั่งคั่งต่อประเทศและเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายต้องเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของกันและกัน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยระยะเวลา มีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนามเป็นเวลา 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี ยกเว้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งยกเลิกให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9739

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!