หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 21


ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

        สาระสำคัญ

        1. ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

             1) กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียได้ตกลงที่จะจัดการหารือระหว่างกัน ในประเด็นความร่วมมืออันมีผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

             2) การหารือของทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและจัดสลับกันในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน

             3) การแก้ไขร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯสามารถกระทำได้ หากได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่มีความแตกต่างในการตีความและ/หรือการปฏิบัติตามความตกลง ทั้งสองฝ่ายจะใช้วิธีเจรจาเพื่อหาข้อสรุป

             4) ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลใช้ในช่วงแรกเป็นเวลาห้าปีโดยจะมีผลใช้บังคับต่อไปโดยอัตโนมัติอีกครั้งละห้าปี เว้นแต่ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทราบถึงเจตนาที่จะยกเลิกร่างข้อตกลงฯ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันสิ้นสุดของร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ

        2. ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างข้อตกลงว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .. 2560

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 20 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9734

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!