หมวดหมู่: พาณิชย์

1 1T Mark


DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้ได้รับตรา T Mark ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าปรับทิศทางการทำงานในวาระครบรอบ 10 ปี T Mark สอดรับนโยบาย BCG ของไทย

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของการผลิต มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าและบริการไทยในเวทีการค้าโลก และในวาระครบรอบ 10 ปี T Mark กรมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะถัดไป มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs และการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

       นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T Mark มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 10 โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยในเวทีการค้าโลก ตอกย้ำจุดแข็งและสร้างแบรนด์ Brand identity ให้สินค้าและบริการไทยเป็นที่จดจำภายใต้แบรนด์ประเทศไทย ผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งในมิติแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ การใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

สอดคล้องกับนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทย ผ่านการสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถขยายการค้าในยุค New Normal และ Next Normal ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

      จากการการดำเนินงาน 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ T Mark สามารถยกระดับการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการจากประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยกรมได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตรา T Mark ในตลาดเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย เป็นต้น และในโอกาสที่ปีนี้ ครบรอบ 10 ปี T Mark กรมจึงวางทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T Mark ในระยะถัดไป โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกตามโมเดล BCG

รวมถึงการพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงตรา T Mark ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับให้ตรา T Mark เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเคยมีผู้เคยได้รับตรา T Mark แล้ว จำนวน 851 บริษัท โดยการรับรองตรา T Mark จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ได้การรับรอง ปัจจุบันยังมีผู้คงสถานะสมาชิก T Mark จำนวน 249 บริษัท รวม 599 แบรนด์ โดยในปี 2565 นี้ มีผู้ได้รับตรา T Mark รวม 70 บริษัท 149 แบรนด์ แบ่งเป็น สมาชิกใหม่ 25 บริษัท และสมาชิกที่ต่ออายุ 45 บริษัท สำหรับปี 2566 กรมกำหนดรอบพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับตรา T Mark จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

          รอบที่ 1 กำหนดพิจารณาเดือนธันวาคม 2565 เปิดรับสมัคร ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565

          รอบที่ 2 กำหนดพิจารณาเดือนเมษายน 2566 เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566

          รอบที่ 3 กำหนดพิจารณาเดือนสิงหาคม 2566 เปิดรับสมัคร มิถุนายน-กรกฎาคม 2566

          โดยผู้สนใจสมัครขอรับตรา T Mark สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8266

      สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

1 1T Mark

พาณิชย์ มอบตรา T Mark ปี 65 ให้ผู้ประกอบการจำนวน 70 บริษัท 149 แบรนด์

   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ประจำปี 65 จำนวน 70 บริษัท 149 แบรนด์ เผยจะช่วยโปรโมตตราในตลาดสำคัญต่อเนื่อง และมุ่งเน้นยกระดับผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกตามโมเดล BCG หนุน SMEs เข้าถึงการใช้ตรา พร้อมกางไทม์ไลน์การรับสมัครปี 66 จำนวน 3 รอบ ชวนผู้สนใจยื่นใบสมัคร

            นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยในงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2565 ว่า ปีนี้ มีผู้ได้รับตรา T Mark รวม 70 บริษัท 149 แบรนด์ แบ่งเป็นสมาชิกใหม่ 25 บริษัท และสมาชิกที่ต่ออายุ 45 บริษัท ทำให้ตั้งแต่ให้การส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการให้ได้รับเครื่องหมาย ตั้งแต่ปี 2555 มีผู้ได้รับตรา T Mark แล้ว จำนวน 851 บริษัท และการรับรองตรา T Mark จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ได้การรับรอง ปัจจุบันยังมีผู้คงสถานะสมาชิก T Mark จำนวน 249 บริษัท รวม 599 แบรนด์

      ทั้งนี้ กรมฯ จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตรา T Mark ในตลาดเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ จีน และอินเดีย เป็นต้น และยังได้วางทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T Mark ในระยะถัดไป โดยจะมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกตามโมเดล BCG รวมถึงการพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงตรา T Mark ได้มากขึ้นด้วย เพื่อยกระดับให้ตรา T Mark เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

       สำหรับ ตรา T Mark เป็นตราที่นำมาใช้รับรองและสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยในเวทีการค้าโลก ตอกย้ำจุดแข็ง และสร้างแบรนด์ให้สินค้าและบริการไทยเป็นที่จดจำ ผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งในมิติแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ การใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

      ส่วนปี 2566 กรมฯ ได้กำหนดรอบพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับตรา T Mark จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ รอบที่ 1 กำหนดพิจารณาเดือนธ.ค.2565 เปิดรับสมัครต.ค.-พ.ย.2565 รอบที่ 2 กำหนดพิจารณาเดือนเม.ย.2566 เปิดรับสมัคร ก.พ.-มี.ค.2566 และรอบที่ 3 กำหนดพิจารณาเดือนส.ค.2566 เปิดรับสมัคร มิ.ย.-ก.ค.2566 โดยผู้สนใจสมัครขอรับตรา T Mark สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8266

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!