หมวดหมู่: พาณิชย์

1aเศรษฐกิจ


พาณิชย์ เตรียมดันประเด็นการค้าที่เปิดกว้างและยั่งยืน ชงผู้นำเอเปค พ.ย.นี้

     กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคกับกระทรวงการต่างประเทศเดือน พ.ย.นี้ ด้าน ‘จุรินทร์’ จะเป็นประธานการหารือประเด็น ‘การค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและยั่งยืน’ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมผู้นำเอเปค

       นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (Senior Officials’ Meeting: SOM) ครั้งที่ 3/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเอเปคได้หารือและรับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญของเอเปคในปี 2565 อาทิ โครงการของเอเปค เพื่อส่งเสริมการค้าที่ครอบคลุมและยั่งยืน เช่น การส่งเสริมธุรกิจเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอสีเขียว การศึกษามาตรการที่ใช่ภาษีกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดราคาคาร์บอนและตลาดคาร์บอน เป็นต้น

      การแก้ปัญหาให้ธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ท่องเที่ยว ขนส่ง และโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดทำแผนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTA-AP ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานสำคัญดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีต่างประเทศเอเปค (APEC Ministerial Meeting: AMM) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Week: AELW) ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

       นางอรมน เสริมว่า สำหรับการประชุมร่วมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีการต่างประเทศเอเปค ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่ประธานการประชุม เรื่อง ‘การค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและยั่งยืน’ (Open and Sustainable Trade and Investment) ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมผู้นำเอเปคในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565

        เอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับเอเปคมีมูลค่ารวม 12.2 ล้านล้านบาท (385 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.52 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปเอเปค 6.1 ล้านล้านบาท (195 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนำเข้าจากเอเปค 6 ล้านล้านบาท (190 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

     ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ค. 2565 การค้าระหว่างไทยกับเอเปค มีมูลค่า 8.2 ล้านล้านบาท (244 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปเอเปค 4 ล้านล้านบาท (121 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนำเข้าจากเอเปค 4.1 ล้านล้านบาท (123 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!