หมวดหมู่: พาณิชย์

1ADITP


พาณิชย์ DITP เดินหน้าต่อ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมรับมือและปรับตัว มุ่งสู่ธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ สู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน

       ​กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน BCG และ Carbon footprint ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

    นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่กรมได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของไทย

      โดยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย รวมทั้งตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม​การจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางไปแล้ว

     เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการมีความยินดีที่ได้รับโอกาสในการเพิ่มองค์ความรู้สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ DITP ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำร่องยกระดับผู้ประกอบการไทย เน้นเตรียมความพร้อมด้านการค้า สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

      นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ เกิดองค์ความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 (3 วัน) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างกีจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมผู้ประกอบการ ภาคเหนือ จำนวน 16 บริษัท จะได้รับการอบรม5 หลักสูตร ได้แก่

            หลักสูตรที่ 1 'โอกาสส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม' เป็นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จาก นางสาวจารุวรรณ คำเมือง กรรมผู้จัดการ บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด

            หลักสูตรที่ 2 'การจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่' เป็นการอบรมเชิงบรรยาย จาก ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            หลักสูตรที่ 3 'การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดที่เกี่ยวกับ BCG การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว”

            หลักสูตรที่ 4 'ที่มา หลักการ การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.)”

            หลักสูตรที่ 5 'หลักการพื้นฐานและแนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์'

            หลักสูตรที่ 3–5 เป็นการอบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ จาก หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากจบกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถนำพื้นฐานองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ต่อยอดในกระบวนการผลิตของตนเองในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

    และมีโอกาสต่อยอดเข้าสู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำในเฟสที่ 2 ในปี 2566ในปีหน้า (2566) กรมฯ มีแผนต่อยอดผู้ประกอบการที่สนใจและมีการดำเนินการภายใต้แนวคิดBCG Economy Model เข้าร่วมเป็นฮีโร่ BCG (BCG Heroes)

    สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร. 1169

     และกิจกรรมด้าน BCG Economy ในพื้นที่ภาคเหนือ ติดต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.step.cmu.ac.th/ โทรศัพท์ 05394 8678

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!