หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

CIMBTภัชภรลักษณ์


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง คุณภัชภรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ในตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง คุณภัชภรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ในตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

          คุณภัชภรลักษณ์ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารมากกว่า 20 ปี กับธนาคารชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมาคุณภัชภรลักษณ์ ได้ทำหน้าที่ผู้บริหารดูแลในหลากหลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเงินลงทุน (Capital Management) การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Balance Sheet & Assets and Liabilities Management) การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร (Liquidity Risk Management) การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Management), และ Fund Transfer Pricing (FTP) ทำให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในเรื่องดังกล่าว

          นอกจากนี้ คุณภัชภรลักษณ์ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงระบบงานบริหารความเสี่ยงต่างๆ หลากหลายระบบงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับธนาคารได้อย่างมาก ทั้งนี้ คุณภัชภรลักษณ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

A9644

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!