หมวดหมู่: พาณิชย์

1a1พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์


กรมการค้าต่างประเทศ ดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ต่อยอดนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต 'Agri-Tech Innovation Connection 2022’

     กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต’มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมขยายสู่ตลาดสากลพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

       นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ชื่องาน Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต’จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมเข้าร่วมเจรจาจับคู่งานวิจัย กว่า 60 คู่ จากกว่า 30 บริษัท ในปี 2565

กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรม และนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย พร้อมให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้เพิ่มสูงขึ้น (Innovation Matching) และสร้างโอกาสให้กับสินค้าให้มีความโดดเด่นน่าสนใจด้วยนวัตกรรม เพื่อการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่

รวมถึงฟื้นตลาดเก่าในต่างประเทศ ให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

      นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมฯ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร และเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ตามแผนส่งเสริมการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ .เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด. โดยใช้กลยุทธ์’ตลาดนำการผลิต’ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ให้เป็นสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการจริงของผู้บริโภค

      นายพิทักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้กรมฯ ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยของหน่วยงานพันธมิตร คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และยังช่วยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านงานวิจัย การขอทุนงานวิจัย และการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก’ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)’ที่มาให้คำปรึกษาด้านการเงินและแหล่งสนับสนุนการลงทุน ‘กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์’ ที่มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าในเชิงพาณิชย์ และสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai PDA) ที่มาให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรนวัตกรรม

    สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน นวัตกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะผลักดันและต่อยอดผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสามารถนำพาให้สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน นายพิทักษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!