หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1aทุนหมุนเวียน


กรมบัญชีกลาง มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564'สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่'

      นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อีกทั้งทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 28 รางวัล ดังนี้

  

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น ซึ่งสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ จำนวน 5 ทุน ได้แก่

ปี 2563

1) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ปี 2564

1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน ได้แก่

 

ปี 2563 ประเภทดีเด่น       

1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ปี 2564 ประเภทดีเด่น

1) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

3) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ      

ปี 2564 ประเภทชมเชย

1) กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 9 ทุน ได้แก่

 

ปี 2563

1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

4) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

5) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

 

ปี 2564

1) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

2) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

  

4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จำนวน 8 ทุน ได้แก่

 

ปี 2563

1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

4) ผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 

ปี 2564

1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

2) ผู้บริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

3) ผู้บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

       “การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนากลไกโดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสู่อนาคตวิถีใหม่”อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!