หมวดหมู่: การตลาด

9603 งานเจเยาวราช


ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 ‘เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล’ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง 90 พรรษา ร่วมสืบสานประเพณี สร้างบุญ มีเมตตา บารมี

          ประกาศความพร้อมคูณ 2 เดินหน้าเต็มสูบ สืบสานงานบุญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี! “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” ภายใต้แนวคิดเถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา พร้อมกิจกรรมไฮไลท์! โชว์ปรุงเมนูเจมงคลกระทะใหญ่ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกรจากโรงแรม แกรนด์ไชน่า เยาวราช คูณ 2 ด้วยขบวนมังกรเงินยาว 70 เมตร มังกรทองยาว 90 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง 90 พรรษา ในพิธีเปิดงาน วันจันทร์ที่ 26 กันยายนนี้ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และกิจกรรมมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

           นายธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานการจัดงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” เปิดเผยว่า ประเพณีงานเจเยาวราชเป็นประเพณีสำคัญประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจ และศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช และร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจกรุงเทพฯ ที่มีผู้ถือศีลกินเจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

          สำหรับ ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” มีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาวถึง 90 พรรษา พร้อมร่วมดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานด้านพิธีกรรม และงานด้านพิธีการ

          งานด้านพิธีกรรม : มี 3 องค์ประกอบ คือ

          1. มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราชให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับเทศกาลงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

          2. ตำนาน 22 ศาลเจ้า : พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าต่างๆ ทั้ง 22 ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐาน แรงศรัทธาได้ส่งผ่านธูปที่ปักไปยังเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า นานนับช่วงอายุคน ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแด่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดย ใน 1 ปีจะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้ามาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน

          3. จิตรแห่งศรัทธา : พิธีอัญเชิญเทพเจ้าของการกินเจ กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้า แชกุง โดยในปีนี้จะปีแรกที่อัญเชิญกิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุงทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยใช้ผู้ชายแท้ที่ผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจแบกเกี้ยวละ 4 คน รวม 12 เกี้ยว 48 คน คูณ 2 ผลัด 96 คน แห่อัญเชิญรอบเยาวราช เพื่อมาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา โดยในตำนานความเชื่อหนึ่งกิวอ๋องคือการอวตาร ของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ ซึ่งทั้ง 9 พระองค์นี้ ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่าเก้าอ๊วงหรือกิวอ๊วงจากนั้นทรงแบ่งภาคของการเป็นเทพเจ้าลงมาเป็นดาวนพเคราะห์ 9 ดวง เพื่อที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

 

aia 720 x100

ใจฟู720x100px

 

          งานด้านพิธีการ : คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร โดยได้รับเกียรติจากโรงแรม แกรนด์ไชน่า เยาวราช มาเป็นมาสเตอร์เชฟในการปรุงอาหาร พร้อมแจกฟรี ให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,790 จาน ในพิธีเปิดงานวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 256 และในวันเดียวกันจะมีขบวนแห่รถบุปผาชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิดมังกรเงินยาว 70 เมตร มังกรทองยาว 90 เมตร ปีนเสาล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีลังกา กว่า 25 หัว ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่ 2 ฟากฝั่งเยาวราช ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน

          พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจากผู้สนับสนุนครบ 100 บาท รับคูปองชิงโชคกินฟรีตลอดปีจากผู้สนับสนุน จับรางวัล วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวทีใหญ่ เยาวราช

          ตารางการขบวนแห่เยาวราช

          • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 .

          พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุงบนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช

          • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 .

          ขบวนแห่รถบุปผาชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนมังกรเงินยาว 70 เมตร มังกรทองยาว 90 เมตร ขบวนสิงโตกว่า 25 หัว ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่นๆ ตั้งแต่ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราชถนนเยาวราชแยกราชวงศ์แยกเสือป่าถนนเจริญกรุง สิ้นสุดที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราช

          • วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 20.00 .

          ขบวนแห่กระทงสะเดาะเคราะห์ ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์แยกราชวงศ์แยกเสือป่าถนนเจริญกรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราชถนนเยาวราชถนนมังกรถนนทรงวาดท่าน้ำสวัสดี / ถนนตรีมิตรซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราชถนนเยาวราชแยกราชวงศ์สิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์

          • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 21.00 – 22.00 .

          พิธีแห่อัญเชิญส่งเทพเจ้ากิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุงบนเกี้ยวกลับตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯเยาวราช สิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์

          สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), กลุ่มเครือเฮอริเทจ, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอเปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน), บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ผลิตภัณฑ์ ไวตามิ้ลค์), บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด (ฟ้าไทย), บริษัท ไทสัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอพีเอซี จำกัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคาร UOB ผู้สนับสนุนรถรางตลอดงาน

          “ขอเชิญชวนคนไทยทุกๆ ท่านร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีการถือศีลกินเจที่ส่งต่อแรงศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางสีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมกันถือศีลกินเจ สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ บริเวณมณฑลพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 ที่จะจัดขึ้นตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช งานบุญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ผู้ร่วมงานจะได้อิ่มบุญและสร้างกุศลครั้งสำคัญ และร่วมชมขบวนแห่ต่างๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดนายธีรเดช กล่าวในตอนท้าย

 

A9603

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!