หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ฉบับที่ ..) .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด .. 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีการแก้ไขบทนิยาม คำว่ายาเสพติด” “ผลิต” “จำหน่าย” “รัฐมนตรี” “...” “คดียาเสพติดรายสำคัญและเพิ่มติมคำว่าคณะกรรมการ ...” ยกเลิกความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุทั้งในส่วนของบทนิยามคำว่าผลิตและยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ซึ่งเดิมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ .. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องรับโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานผลิต แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีแนวคิดว่าการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเป็นขั้นตอนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกในการนำไปจำหน่าย การแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุจึงไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานผลิตเหมือนกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มตามฐานความผิดในคดียาเสพติด โดยตัดข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายออก และไม่จ่ายเงินเพิ่มในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายเนื่องจากประมวลกฎหมายยาเสพติดได้แบ่งฐานความผิดใหม่โดยแยกเป็นแต่ละพฤติการณ์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง เป็นต้น และแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด เช่น ยกเลิกสำเนาคำสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งงดการสอบสวน กำหนดให้ต้องยื่นสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีฐานผลิตยาเสพติด เป็นต้น

 

BANPU 720x100QIC 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างระเบียบ

        แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด .. 2561 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีการแก้ไขบทนิยาม ยกเลิกความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในคดียาเสพติดโดยไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย และแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักเกณฑ์ที่เสนอแก้ไข

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

.. 2561

 

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

ที่เสนอขอแก้ไข

แก้ไขบทนิยาม

 

- “ยาเสพติดหมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุที่ควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์

 

- “ยาเสพติดหมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและหมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุที่ควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์

    - “ผลิตหมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย   - “ผลิตหมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
    - “จำหน่ายหมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้   - “จำหน่ายหมายความว่า ขายแลกเปลี่ยน จ่าย แจก หรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่าย
    - “รัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   - “รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
    - “...” หมายความว่า คณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   - “คณะกรรมการ ...”หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   

- “คดียาเสพติดรายสำคัญ

     (2) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เลขาธิการ ... มีคำสั่งอนุมัติให้จับกุมข้อหาสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำไปสู่การขยายผลริบทรัพย์สินตามที่เลขาธิการ ... มีคำสั่ง โดยมีมูลค่าทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

 

- “คดียาเสพติดรายสำคัญ

     (2) คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่เลขาธิการ ... หรือพนักงานอัยการมีคำสั่งอนุมัติแจ้งข้อหาสมคบ หรือสนับสนุน ช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับ ยาเสพติดชั่วคราวตามที่เลขาธิการ ... มีคำสั่ง โดยมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

ยกเลิกความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ และปรับปรุงการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในคดียาเสพติด

 

ข้อ 21 (1) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาจำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ หรือสมคบ คดีหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

 

ข้อ 21 (1) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาจำหน่าย หรือสมคบ คดีหนึ่ง ไม่เกิน 5,000 บาท

  ข้อ 22 ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับกรณีการปฏิบัติการทำลายแหล่งผลิต หรือโรงงานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือประเภท 2 พื้นที่ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด ทั้งนี้ แหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตไม่รวมถึงแหล่งแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ   ข้อ 22 ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับกรณีการปฏิบัติการทำลายแหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 พื้นที่ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด

แก้ไขเอกสารหลักฐาน ที่ผู้ขอรับเงินฯ ต้องยื่นพร้อมกับคำขอ

 

ข้อ 26 การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับให้ยื่นคำขอพร้อมกับคำขอรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามแบบที่สำนักงาน ... กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 26 การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับให้ยื่นคำขอพร้อมกับคำขอรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามแบบที่สำนักงาน ... กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

         (5) สำเนาคำฟ้องพนักงานอัยการหรือสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือสำเนาคำสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติคดี  

     (5) สำเนาคำฟ้องพนักงานอัยการ

หรือสำเนาคำสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติคดี หรือสำเนาหมายจับผู้กระทำความผิดและสำเนาคำสั่งเลขาธิการ ... ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดชั่วคราวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

         (6) รายงานการสอบสวนคดียาเสพติดที่ทำการสอบสวนขยายผล พร้อมสำเนาบันทึกจับกุมผู้ต้องหาจากการขยายผล และสำเนาคำฟ้องของพนักงานอัยการในคดีที่มีการขยายผล หรือสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีมีการริบทรัพย์สิน  

     (6) รายงานการสอบสวนคดียาเสพติดที่ทำการสอบสวนขยายผล สำเนาบันทึกจับกุมผู้ต้องหาจากการขยายผลสำเนาคำฟ้องของพนักงานอัยการในคดีที่มีการขยายผล สำเนาคำสั่งเลขาธิการ ... หรือพนักงานอัยการ อนุมัติแจ้งข้อหาสมคบ หรือสนับสนุน ช่วยเหลือ และสำเนาคำสั่งเลขาธิการ ... ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดชั่วคราวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปในกรณีการขอรับเงินค่าตอบแทนการขยายผล

     (10/1) สำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นในกรณีศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยฐานผลิตยาเสพติด

ข้อ 26 วรรคสอง กรณียึดได้เฉพาะยาเสพติดของกลาง ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม ดังนี้

     (2) รายงานการสืบสวน หรือรายงานการสอบสวนที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคลตามหมายจับ

   

ข้อ 26 วรรคสอง กรณียึดได้เฉพาะยาเสพติดของกลาง ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม ดังนี้

     (2) รายงานการสืบสวน (ถ้ามี)

 

ข้อ 26 วรรคสาม กรณีมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้แก่เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม ดังนี้

     (1) รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ปรากฏพฤติการณ์และการกล่าวอ้างถึงคำให้การของผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้แก่เด็กหรือเยาวชน

     (2) รายงานการสืบสวนถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดให้แก่เด็ก หรือเยาวชน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9540

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!