หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 17


ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (.. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (.. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่มีกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ แล้วเห็นว่า ทส. ได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (.. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บสำหรับการอนุมัติและอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าวบางประเภทมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนในการดำเนินการจัดเก็บ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในบางประเภท ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนในการดำเนินการจัดเก็บ

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (.. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 11 รายการ ดังนี้

 

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม

1. แบบพิมพ์คำขอ

ฉบับละ 25 สตางค์

2. ใบอนุญาตทำไม้เพื่อการค้า

ฉบับละ 20 บาท

3. ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม

ฉบับละ 10 บาท

4. ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

ฉบับละ 20 บาท

5. ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย

ฉบับละ 10 บาท

6. ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง

ฉบับละ 20 บาท

7. ใบอนุญาตอื่นๆ

ฉบับละ 5 บาท

8. ใบแทนใบอนุญาต เว้นแต่ใบอนุญาตใดมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 10 บาท ให้คิดเท่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น

ฉบับละ 10 บาท

9. ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด

ฉบับละ 25 บาท

10. ใบเบิกทาง

        (1) ไม้สัก

        (2) ไม้ชนิดอื่นๆ

        (3) ของป่า

 

ฉบับละ 50 บาท

ฉบับละ 20 บาท

ฉบับละ 5 บาท

11. ใบคู่มือคนงาน หรือผู้รับจ้าง หรือใบแทน

ฉบับละ 1 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9539

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!