หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 20


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่ ..) .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

        1. กค. ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท .. 2558 ซึ่งออกตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ .. 2554 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำนาญ การจ่ายเงินดำรงชีพ การจ่ายเงินกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินกรณีสมาชิกทุพพลภาพ การจ่ายเงินกรณีสมาชิกลาออก การจ่ายเงินกรณีสมาชิกสิ้นสภาพ และการจ่ายเงินกรณีผู้รับบำนาญหรือผู้รับเงินดำรงชีพถึงแก่ความตาย

        2. โดยที่ปัจจุบันได้มีการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิก กอช. ในการรับเงินบำนาญและเงินดำรงชีพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุน ลดขั้นตอนและภาระของประชาชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนมาตรการของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กค. พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท .. 2558

 

aia 720 x100

ais 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินบำนาญและเงินดำรงชีพ ของ กอช. ดังนี้

 

ประเด็นที่แก้ไข

 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกฯ

(ฉบับที่ ..) .. ....

1. เพิ่มเติมวิธีการให้กองทุนแจ้งสมาชิกทราบก่อนสิ้นสมาชิกภาพสามเดือนและวิธีการรับเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพที่สมาชิกได้เลือกไว้ (ร่างข้อ 1) 

 

 

- เดิม กำหนดให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีเลือกวิธีการรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร   - กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ กอช. กำหนดวิธีการแจ้งสมาชิกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยยกเลิกการยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ แต่ยังคงต้องยื่นสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีเลือกวิธีการรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

2. เพิ่มเติมวิธีการให้สมาชิกแจ้งกองทุนทราบสำหรับการเลือกวิธีการรับเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกได้รับหนังสือแจ้ง) (ร่างข้อ 1)

 

 

- เดิม ไม่ได้กำหนด   - กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ กอช. กำหนดวิธีการแจ้งกองทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3. ลดภาระเอกสารและหลักฐานในการยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนกรณีสมาชิกสิ้นสภาพเพราะความตายหรือลาออก/ผู้รับบำนาญหรือผู้รับเงินดำรงชีพถึงแก่ความตาย/สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ร่างข้อ 2 - ข้อ 4) 

 

 

- เดิม กำหนดให้ยื่น (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงิน/ทายาท/สมาชิกหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (2) สำเนาใบมรณบัตร (3) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นคู่สมรสของสมาชิก) และ (4) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนที่รับรองว่าเป็นบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นบุตรของสมาชิก)   - ยกเลิกการยื่น (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงิน/ทายาท/สมาชิกหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (2) สำเนาใบมรณบัตร (3) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นคู่สมรสของสมาชิก) และ (4) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนที่รับรองว่าเป็นบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้น กรณีที่สมาชิกมิได้แสดงเจตนาไว้) (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเป็นบุตรของสมาชิก)

4. เพิ่มเติมวิธีการให้กองทุนแจ้งผู้ยื่นคำขอรับเงินเพื่อให้แก้ไขหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมและวิธีการในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ยื่นคำขอรับเงินให้กองทุน (ร่างข้อ 5) 

 

 

- เดิม ไม่ได้กำหนด   - กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ กอช. กำหนดวิธีการแจ้งผู้ยื่นคำขอรับเงินและวิธีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานให้กองทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9537

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!