หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 15


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ .. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

        ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า คณะกรรมการคดีพิเศษในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอ ดังนี้

        1. ให้คงคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) .. 2555 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่ง สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้วให้ยกเลิกคดีความผิดตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

             (1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

             (2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

             (3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

              เนื่องจากพบว่ามีการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร เป็นการกระทำความผิดที่เกิดโดยการปลอมผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค มีการนำวัตถุที่ต้องห้ามมาใช้เป็นส่วนผสม มีการใช้สถานที่ผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลและใช้สื่อดิจิทัลในการกระทำความผิดในช่องทางต่างๆ อีกทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา และอาหารให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งในเรื่องการผลิต การนำเข้า หรือการขาย ส่งผลให้คดีความผิดในกลุ่มนี้มีจำนวนผู้เสียหายเป็นวงกว้าง และส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ ลักษณะของการกระทำความผิดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นพิเศษ

 

วิริยะ 720x100

 

        2. ให้เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญา จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

             (1) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติด และ ยธ. ได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติด และใช้มาตรการในการริบทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

             (2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาอันนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมประเภทอื่นๆ โดยผู้ให้กู้ยืมเงินไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามหรือควบคุมจากทางราชการ แต่มักเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และมักใช้วิธีการทวงหนี้ ข่มขู่ บังคับ หรือใช้วิธีความรุนแรง บางครั้งอาจรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงทำให้มีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน

             (3) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เนื่องจากปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ทำให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าถึง และเผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อันอาจส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง ทำให้เด็กถูกล่อลวงหรือชักจูงให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นอาชญากรรมต่อเด็กรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีพฤติการณ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กมีส่วนสัมพันธ์กันกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่น อาทิ การกระทำชำเรา การกระทำอนาจาร

             จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การกระทำความผิดในเรื่องยาเสพติด หนี้นอกระบบ และสื่อลามกอนาจารเด็ก ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลสำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรืออาจมีพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ต้องสงสัย หรือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิด จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นพิเศษ

        3. ให้ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ .. 2547 เนื่องจากได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต .. 2560 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

             (1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

             (2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

        4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

QIC 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ .. 2547 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) .. 2555 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) .. 2559 รวม 3 ฉบับ โดยปรับเพิ่มและยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จากร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (3 ธันวาคม 2562) โดยกำหนดให้คดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ .. 2547 รวม 20 ฉบับ ดังนี้

        1. คงคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

        2. เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

        3. ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวม 2 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

 

คดีความผิดอาญาตามกฎกระทรวงฯ

ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว

(ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 .. 62)

 

คดีความผิดอาญาตามร่างกฎกระทรวงฯ 

ที่ ยธ. เสนอ

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหา

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

- ยกเลิก -

- ยกเลิก -

(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(8) คดีความผิดตามกฎมหายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง (คงไว้)

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา (คงไว้)

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (คงไว้)

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้ายการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

(17) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(18) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก (เพิ่มเติม)

(19) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (เพิ่มเติม

(20) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (เพิ่มเติม)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9536

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!