หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 17


ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ (.. 2565 - 2580) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อแปลงนโยบายป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 - 2580 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยกำหนดมาตรการทั้งสิ้น 35 ข้อ จำแนกเป็น 3 ด้าน ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและมาตรการแต่ละด้านได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบหลักไว้แล้วเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) แล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9533

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!