หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 14


ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟน. ภายใต้กรอบวงเงิน 2,300 ล้านบาท

        สาระสำคัญของเรื่อง

        มท. รายงานว่า

        1. กฟน. ขอกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟน. สำหรับระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายปี 2565 จำนวน 3,337.3 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากรายได้ของ กฟน. จำนวน 1,037.3 ล้านบาท และเงินกู้จำนวน 2,300 ล้านบาท

        2. กฟน. ได้กำหนดแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 ซึ่งจะดำเนินงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานระยะยาวใหม่

วงเงิน

เต็มแผนงาน

แหล่งเงินทุน

เงินกู้

ในประเทศ

เงินรายได้

แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 เป็นแผนงานเพื่อรองรับการบริการขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตให้บริการของ กฟน. ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเขตจำหน่าย รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟน.

การดำเนินการ :

- ก่อสร้างและปรับปรุงสายป้อนระดับแรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ สายแรงดันกลางและต่ำ* หม้อแปลงจำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Load Break Switch : LBS (เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดวงจรไฟฟ้าในขณะที่มีการโหลดของกระแสไฟฟ้า) สำหรับโครงการจัดการพลังไฟฟ้าระบบจำหน่ายระยะไกล

ปี 2565

3,337.3

2,300.0**

1,037.3

ปี 2566

5,529.1

4,200.0***

1,329.1

(รวมเงิน

สำรอง 285.3)

รวมทั้งสิ้น

8,866.4

6,500.0

2,366.4

หมายเหตุ :

* สายไฟฟ้าแรงดันกลางใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 – 36,000 โวลต์และสายไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์

** ขอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการกู้เงินในครั้งนี้

*** จะมาขอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในปีงบประมาณ .. 2566

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

        3. กฟน. ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 – 2566 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

หัวข้อ

ผลการวิเคราะห์

ตัวทุนเงินลงทุน

ถัวเฉลี่ย (WACC)

อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR)

11.58

10.00

อัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR)

9.87

4.26

หมายเหตุ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดเกณฑ์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 9 - 12 แล้วแต่ลักษณะของโครงการและสำหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) ควรมากกว่าอัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต้นทุนเงินลงทุนของโครงการ (Weighted Cost of Capital: WACC)

 

        โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) อยู่ที่ร้อยละ 11.58 และอัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR) มีค่าสูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนถัวเฉลี่ย (WACC) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สศช. รวมทั้งมีสมมติฐานว่า ผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวจะได้กำไรจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มขึ้นและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเดิมที่ได้จากการเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ รวมทั้งมีมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากไฟฟ้าดับลดลง (คำนวณจากอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์)

        4. กฟน. แจ้งว่า การดำเนินแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 จะช่วยให้ กฟน. มีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัย เสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย

        5. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระยะที่ 13 ของ กฟน. ในส่วนของงานกลุ่มที่ 1 งานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำเพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า กรอบวงเงิน 8,866.4 ล้านบาท และในระยะต่อไปเห็นควรให้ กฟน. เสนอขออนุมัติการลงทุนรายการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวภายใต้งบลงทุนประจำปีของ กฟน. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ กฟน. สามารถบริหารงบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        6. มท. แจ้งว่า กค. สำนักงบประมาณ (สงป.) และ สศช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ/เห็นสมควรที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟน. ดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ .. 2565 ภายในกรอบวงเงิน 2,300 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2565 – 2566

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9531

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!