หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 18


ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยใช้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 363,003,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สถาบันฯ) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        คค. รายงานว่า

        1. การจัดตั้งสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักในด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบรางได้อย่างยั่งยืนและลดการพึ่งพาต่างประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการศึกษา วิจัย เปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบราง และประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศการบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและการขนส่งทางราง ตลอดจนการรับแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในระบบการขนส่งทางราง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

        2. เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างปีงบประมาณจึงไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) .. 2564 มาตรา 9 (1) กำหนดให้เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เป็นทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการของสถาบันฯ และ มาตรา 48 กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สถาบันฯ ตามความจำเป็น ดังนั้น คค. โดยสถาบันฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนประเดิมตามมาตรา 9 และมาตรา 48 ของสถาบันฯ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นระยะเวลา 18 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2566)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) 13 กันยายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9530

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!