หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 2


ฟิทช์ คงอันดับเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ-8 กันยายน 2565: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT ที่ ‘AAA(tha)’ และ ‘F1+(tha)’ ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตของ ICBCT สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีโอกาสสูงที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ ซึ่งก็คือ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; ‘A’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bbb) ในกรณีที่จำเป็น

อันดับเครดิตของ ICBCT ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางเครดิตของสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศอีกด้วย ฟิทช์เชื่อว่า ICBCT มีโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากความสามารถและโอกาสในการให้การสนับสนุนจากธนาคารแม่

มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อแม่: ฟิทช์เชื่อว่า ICBCT มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์ของ ICBC ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคและสนับสนุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ธนาคารมีส่วนช่วยลูกค้าของธนาคารแม่ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินหยวน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มธนาคารแม่ในด้านการตลาดและบริการทางการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมโยงทางธุรกิจของ ICBCT กับกลุ่มธนาคารแม่

มีความสัมพันธ์ในด้านชื่อเสียง: ฟิทช์ เชื่อว่า การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ยังพิจารณาจากการที่ ICBC เป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดใน ICBCT มีความร่วมมือในการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแม่ และมีการควบคุมการบริหารงานโดยธนาคารแม่ ทั้งนี้ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธนาคารแม่ การดำเนินธุรกิจของธนาคารลูกในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2553 และการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน ยังแสดงถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในระดับสูงต่อกลุ่มธนาคารแม่ หาก ICBCT มีการผิดนัดชำระหนี้

มีการผสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิด: ICBCT มีการผสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิดกับ ICBC อีกทั้งยังมีความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ  การบริหารจัดการสภาพคล่องและการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการดำเนินงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ ICBC อีกด้วย

การสนับสนุนด้านฐานะเงินกองทุน: เงินกองทุนของธนาคารได้รับการสนับสนุนในทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่องจากนโยบายการไม่จ่ายเงินปันผล ฟิทช์คาดว่าธนาคารแม่จะยังคงให้การสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อให้ ICBCT สามารถรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำได้อย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด มาอยู่ที่ 14.8% ณ สิ้นปี 2564 (13.6% ณ สิ้นปี 2562) จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง

มีผลประกอบการที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ: แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงโรคระบาด ผลประกอบการยังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 1.2%-1.3% รายได้ของธนาคารได้รับการสนับสนุนจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างดี ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สูญที่ต่ำ

ฟิทช์ คาดว่า รายได้ของธนาคารน่าจะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวที่ดีขึ้นเล็กน้อยของส่วนต่างกำไรจากอัตราดอกเบี้ย และการมีต้นทุนทางเครดิตที่ยังคงไม่สูงนัก ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารยังสะท้อนถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานตามปกติจากธนาคารแม่ โดยเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน่าจะเอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินหยวน

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT อาจถูกปรับลดได้ หากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ICBC มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถที่ลดลงในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคารลูกในไทยในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้การพิจารณายังขึ้นอยู่กับมุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับโครงสร้างเครดิตของ ICBCT เทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

การปรับลดอันดับเครดิตของ ICBCT อาจเกิดขึ้นได้ หากโอกาสในการให้การสนับสนุนของ ICBC แก่ ICBCT มีการปรับตัวด้อยลง ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารแม่ลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ลดลงต่ำกว่า 75% และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระดับที่มีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการลดระดับของอำนาจการควบคุมบริหารงาน ระดับความร่วมมือและผสานการดำเนินงานระหว่างกัน หรือระดับการสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านโอกาสที่ ICBC จะให้การสนับสนุนแก่ ICBCT ในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

 

ปัจจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT ไม่สามารถปรับเพิ่มได้อีก เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต: อันดับเครดิตอื่น-หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ฟิทช์ คงอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ ICBCTที่อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารที่เป็นอันดับเครดิตอ้างอิง (anchor rating) อยู่ 2 อันดับ การจัดอันดับสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity) ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์

ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่ได้ถูกปรับลดอันดับเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) เช่น สิทธิในการยกเว้นหรือการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต: อันดับเครดิตอื่น-หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ซึ่งเป็นอันดับเครดิตอ้างอิง จะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคาร

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากฟิทช์มีการทบทวนการพิจารณาใหม่ว่าความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนัก และน่าจะถูกปรับลดอันดับเครดิตแค่ 1 อันดับจากเดิมที่ 2 อันดับจากอันดับเครดิตอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตาม ฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ ICBCT มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ICBC

 

ติดต่อ

Primary Rating Analysts

อาลฎา สุขะการผดุง

Associate Director

+662 108 0163

 

Secondary Analyst

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

 

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!