หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TRIS7 3


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ‘ธ.เมกะ สากลพาณิชย์’ ที่ ‘AAA’ แนวโน้ม’Stable’

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Mega ICBC) ที่ระดับ ‘AAA’ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งว่าธนาคารมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. ในไต้หวัน (Mega ICBC-Taiwan ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก S&P Global Ratings ที่ระดับ “A/Stable”) โดยธนาคารได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินจากธนาคารแม่อย่างต่อเนื่องซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ Mega ICBC-Taiwan

     ทริสเรทติ้ง มองว่า ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mega ICBC-Taiwan มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ Mega ICBC-Taiwan ธนาคารเป็นตัวแทนของ Mega ICBC Group ในประเทศไทยที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทและธุรกิจของไต้หวันที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

      ธนาคารเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามตามแนวทาง ‘New Southbound Policy’ของรัฐบาลไต้หวันซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันกับ 18 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคใต้ เอเชีย และออสเตรเลีย

     รวมทั้งไทย เพื่อลดการพึ่งพาจีนแผ่นดินใหญ่ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากไต้หวันในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาด้วยอัตราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR) 18% ในช่วงปี 2559-2564 และเติบโตเร่งขึ้นเป็น 142% นับตั้งแตต้นปีจนถึงครึ่งแรกของปี 2565

ความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งของ Mega ICBC กับธนาคารแม่นั้น แสดงให้เห็นได้จากการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากธนาคารแม่ในแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง Mega ICBC มีการบูรณาการเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มโดยเห็นได้จากการนำกลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินของกลุ่มไปใช้ โดยลูกค้าส่วนหนึ่งของธนาคารได้รับการอ้างอิงมาจากธนาคารแม่และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลไต้หวัน

ทริสเรทติ้ง  มองว่า Mega ICBC-Taiwan มีพันธสัญญาระยะยาวที่แข็งแกร่งในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคารจากสัดส่วนการถือหุ้น 100% และจากเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่ธนาคารมีฐานะเป็นตัวแทนของธนาคารแม่ในประเทศไทย ทั้งนี้ Mega ICBC-Taiwan มีประวัติในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อสำรองและการเพิ่มทุน

จากการขยายตัวของสินเชื่อที่แข็งแกร่งในช่วงปี 2564 จนถึงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ลดลงเป็น 18.0% จาก 24.2% ในปี 2563 Mega ICBC-Taiwan อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มทุนอีก 1 พันล้านบาทให้กับธนาคาร

ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษอย่างทันท่วงทีจาก Mega ICBC-Taiwan และกลุ่มในยามที่จำเป็น เนื่องจากทริสเรทติ้งมองว่าชื่อเสียงของธนาคารจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มด้วย

 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้านักธุรกิจชาวไต้หวัน

ด้วยบทบาทในฐานะตัวแทนของ Mega ICBC-Taiwan ในประเทศไทยซึ่งช่วยสนับสนุน ‘New Southbound Policy’ของไต้หวัน และในฐานะที่เป็นสาขาย่อยของธนาคารไต้หวันเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานในประเทศไทย ทริสเรทติ้งจึงมีมุมมองว่าธนาคารจะยังคงเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้านักธุรกิจชาวไต้หวันที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ปัจจุบันการให้สินเชื่อแก่บริษัทไต้หวันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50%-60% ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2.97 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารในสินเชื่อและเงินฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งคล้ายกับธนาคารต่างประเทศรายอื่นๆ

ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อของธนาคารยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลูกค้าบรรษัทโดยเฉพาะในภาคการผลิต โดยสินเชื่อที่ให้แก่ภาคการผลิตนั้นมีสัดส่วนคิดเป็น 56% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบมีความสอดคล้องกับกลุ่ม

ในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งของ Mega ICBC-Taiwan ธนาคารมีการใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการดำเนินงานของกลุ่ม มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อที่รอบคอบและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีของธนาคารอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ Oversea Credit Guarantee Fund (OCGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การค้ำประกันในไต้หวันยังให้การค้ำประกันสินเชื่อส่วนหนึ่งที่ธนาคารปล่อยให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวันที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยจำกัดผลขาดทุนของ Mega ICBC หากสินเชื่อภายใต้โครงการดังกล่าวมีการผิดนัดชำระหนี้

แม้ว่า คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจะลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) แต่คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงดีกว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีค่าเฉลี่ยที่ 2.88% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.22% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 จาก 0.97% ณ สิ้นปี 2564 และ 1.19% ณ สิ้นปี 2563


ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม

ทริสเรทติ้ง คาดว่า ธนาคารจะยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอจากกลุ่มในรูปของวงเงินสินเชื่อต่อไป ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ธนาคารได้รับวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มประมาณ 1.04 หมื่นล้านบาท โดยทริสเรทติ้งประเมินว่ากลุ่มมีความเต็มใจและมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งพอที่จะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่จำเป็น

นอกจากนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ธนาคารยังมีวงเงินสินเชื่อราวๆ 1.44 หมื่นล้านบาทจากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแห่งด้วย

 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งอยู่ภายใต้ความคาดหมายที่ธนาคารจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ Mega ICBC-Taiwan ต่อไป

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าธนาคารจะยังคงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ Mega ICBC-Taiwan และจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารแม่ต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของธนาคารอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ ‘AAA’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ทั้งนี้ อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารอาจได้รับการปรับลดลงหากอันดับเครดิตของ Mega ICBC-Taiwan ลดลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับโครงสร้างและนโยบายของกลุ่มที่ทำให้ธนาคารไม่อยู่ในสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของกลุ่มก็อาจส่งผลในทางลบต่ออันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารได้ด้วยเช่นกัน

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- Banks Rating Methodology, 3 มีนาคม 2563


ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Mega ICBC)

อันดับเครดิตองค์กร:

AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!