หมวดหมู่: คลัง

TRIS7 14


ทริสเรทติ้ง ใช้เกณฑ์ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิตประเทศ

 

ขอบเขตของเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตประเทศ

ทริสเรทติ้ง ใช้เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตนี้ในการจัดอันดับเครดิตประเทศ โดยอันดับเครดิตประเทศ (Sovereign Rating) สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับความเต็มใจ (Willingness) และความสามารถ (Ability) ของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ในการชำระหนี้เต็มจำนวนและตรงตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ความหมายของหนี้ของรัฐบาลที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินอันดับเครดิตนั้น หมายถึงหนี้และภาระผูกพันของรัฐบาลที่มีกับเจ้าหนี้เชิงพาณิชย์ (Commercial Creditors) ซึ่งไม่รวมหนี้และภาระผูกพันของรัฐวิสาหกิจ

      ในการประเมินดังกล่าว ทริสเรทติ้งจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงในการชำระหนี้ (Repayment Risk) ของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ โดยอันดับเครดิตประเทศที่ทริสเรทติ้งจัดให้นั้นเป็นอันดับเครดิตที่เปรียบเทียบได้กับอันดับเครดิตของรัฐบาลไทยแต่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับอันดับเครดิตที่จัดโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตระหว่างประเทศต่าง ๆ (International Credit Rating Agencies)

ทั้งนี้ เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับนี้ใช้แทน ‘เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตประเทศ’ ที่ทริสเรทติ้งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 

More Articles

 

THAILAND Sovereign Rating Methodology 26 Aug 2022

 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!