หมวดหมู่: สำนักหนี้สาธารณะ

1AAC1Bแพตริเซีย มงคลวนิช


ออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) สรุปผลจัดสรรแล้ว รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

       กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ให้กับประชาชน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท และเป็นครั้งแรกที่จัดสรรในรูปแบบ Small Lot First ซึ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยผู้จองซื้อทุกท่านที่เป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อและได้จองพันธบัตรออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรตามวงเงินที่จองซื้อ ไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) และธนาคารได้คืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ กรณีผิดเงื่อนไขการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

     นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) เพื่อกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยที่มีความสนใจออมเงินกับพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึง สบน. จึงได้กำหนดเงื่อนไขที่จะจำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินที่จำกัดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) และจำหน่ายให้เฉพาะประชาชนที่ไม่เคยลงทุนผ่านพันธบัตรออมทรัพย์หรือผู้ไม่ได้จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

   โดยผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 14,610 ราย และผู้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ และไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรในรอบเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 19,496 ราย สบน. สามารถกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ถึง 34,106 ราย ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการกระจายการเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการออมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์  รุ่นออมเพิ่มสุข และรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ทั้งนี้ ยังเหลือการจำหน่ายรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

             สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5304, 5307

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!