หมวดหมู่: คลัง

1a2565


ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย

     นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

     ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 83,691 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนกรกฎาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 129,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (หน่วย : ล้านบาท)

รัฐวิสาหกิจ            กรอบลงทุนทั้งปี      แผนเบิกจ่ายสะสม         ผลเบิกจ่ายสะสม    % เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – ก.ค. 65)

จำนวน 34 แห่ง             130,045        91,499            83,691            91%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – ก.ค. 65)

จำนวน 9 แห่ง             219,821        119,962            129,088            108%

รวม 43 แห่ง            349,866        211,460            212,779            101%

      นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

     โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

       นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ สคร. ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO Forum) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมการลงทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ

    การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!