หมวดหมู่: กลต.

SET 13


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 41รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 31,400 35.25 ซื้อ  
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 100,000 0.83 ซื้อ  
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN) นาย ปรีด์ สุวิมลธีระบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 10,000 14.00 ขาย  
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 150,000 2.52 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 3,000 3.86 ซื้อ  
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 155,300 1.77 ซื้อ  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 10,000 6.45 ขาย  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 10,000 6.65 ขาย  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 30,000 5.20 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 15,000 5.25 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 20,000 5.25 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 50,000 5.25 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 50,000 5.30 ซื้อ  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 16/08/2565 68,200 4.52 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 16/08/2565 855,000 4.54 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 16/08/2565 135,000 4.56 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 17/08/2565 150,000 4.62 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 17/08/2565 435,000 4.64 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 17/08/2565 120,000 4.66 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 18/08/2565 108,000 4.52 ขาย  
เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCAP) นางสาว สุธิดา มงคลสุธี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ปฏิญญา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 18/08/2565 45,000 4.58 ขาย  
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นาย ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/08/2565 9,000 2.50 ขาย  
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 300,000 1.52 ซื้อ  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 3,000 7.23 ซื้อ  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/08/2565 20,000,000
Revoked by Reporter
2.51 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/08/2565 20,000,000 2.51 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/08/2565 20,000,000 2.51 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 11,400,000 7.00 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย นพดล อินทรลิบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 4,000,000 1.23 ซื้อ  
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 55,000 178.00 ซื้อ  
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2565 27,500 185.00 ขาย  
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย วิชิต ช่อเจี้ยง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 50,000 3.96 ซื้อ  
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย วิชิต ช่อเจี้ยง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุนทรี ช่อเจี้ยง) หุ้นสามัญ 15/08/2565 20,000 3.98 ซื้อ  
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย ปรเมษฐ์ มัชฌิมา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19/08/2565 180,000 0.45 ขาย  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวกิตติยา สุรเสถียร) หุ้นสามัญ 17/08/2565 15,000 12.80 ซื้อ  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวกิตติยา สุรเสถียร) หุ้นสามัญ 18/08/2565 10,000 12.70 ซื้อ  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/08/2565 500,000 7.20 ขาย  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 90,000 7.15 ขาย  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 50,000 7.18 ขาย  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 2,003,900 38.09 ขาย  
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/08/2565 65,000 0.77 ซื้อ  

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!