หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET16


หุ้นถูกชอร์ตเซล 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์ต
1,161,300 3,205,188.00 6.17%
19,000 52,440.00 0.10%
103,100 91,847.00 13.98%
657,800 1,780,486.00 2.73%
725,800 1,959,526.00 3.01%
68,900 13,813,900.00 1.73%
98,700 19,740,000.00 2.48%
600 104,100.00 2.09%
348,000 1,439,672.00 1.48%
384,100 1,590,006.00 1.63%
33,700 784,550.00 0.58%
11,600 38,280.00 4.13%
4,000 27,200.00 0.17%
800 5,470.00 0.03%
12,600 192,600.00 3.24%
17,400 75,516.00 0.52%
198,600 3,856,510.00 4.11%
463,100 8,957,550.00 9.59%
54,900 73,566.00 3.00%
1,726,500 123,854,450.00 8.95%
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
  • More Articles
     

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!