หมวดหมู่: เกษตร

 8707 DOA


กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ทางการเกษตร

          กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Agricultural Biotechnology: Sharing Resources, Experiences and Lessons Learned เพื่อร่วมหารือข้อมูลด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ทางการเกษตรร่วมกันแบ่งปันข้อมูล มุมมอง ประสบการณ์ ตั้งแต่การพัฒนาการวิจัย การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสการค้าระหว่างประเทศ

          กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศในโครงการ Agricultural Biotechnology Seminar Series เรื่อง Agricultural Biot echnology : Sharing Resources, Experiences and Lessons Learned โดยร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และ Agricultural and Food System Institute (AFSI) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual) โดยมีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานในประเทศไทยคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนเขตเศรษฐกิจ 21 เขต ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการเอเปค และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญบรรยายพิเศษ

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2565 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงทางอาหารเอเปค (The APEC Food Security Ministerial Meeting) และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนี้ เป็นการรายงานข้อมูลด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ทางการเกษตร ร่วมกันแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ ตั้งแต่การพัฒนาการวิจัย การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงเชิงการค้า พร้อมถอดบทเรียนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร และยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักของสากลในการประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

          การประชุม Agricultural Biotechnology: Sharing Resources, Experiences and Lessons Learned ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจคือช่วง Lightning Session ตัวอย่างความร่วมมือระดับภูมิภาค ตัวอย่างการประสานทางด้านกฎระเบียบและตัวอย่างการปฏิบัติจาก Agriculture & Food Systems Institute (AFSI) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีประสบการณ์จริงในการใช้แหล่งทรัพยากรจาการนำเสนอซึ่งการประชุมนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ แหล่งทรัพยากรและเครื่องมือ การนำเสนอศักยภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเปิดโอกาสให้ทราบข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกเอเปค และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยและพัฒนาและเปิดโอกาสทางด้านการค้าระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

          “กรมวิชาการเกษตรจะผลักดันให้เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ เข้าถึงงานวิจัยและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและจะขอความร่วมมือกับสมาชิคเอเปค ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์พืช หากทุกประเทศคงเห็นชอบร่วมกันเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงเศรษฐกิจสินค้าเกษตรของประเทศไทยได้อย่างมหาศาลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

 

A8707

 Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!