หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

8436 SET FinLab 1


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Bloomberg จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน ‘SET Fin Lab’ สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Bloomberg ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินชั้นนำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” ที่ห้องสมุดมารวย ให้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย โดยมีพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตลาดทุนร่วมใช้ “SET Fin Lab” ในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

 

8436 SET FinLab

 

          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for Everyone” ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่ง คือการบ่มเพาะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ทั้งนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ และนักวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการเงินระดับสากล

          “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงมากมายจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมการเงินและตราสารการเงินใหม่ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บุคลากรในตลาดทุนรวมทั้งผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะสม่ำเสมอ ห้องปฏิบัติการด้านการเงินที่ห้องสมุดมารวย “SET Fin Lab” จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากเครื่องมือการเงินที่มืออาชีพในตลาดทุนระดับสากลใช้งานอยู่ โดยช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 8 แห่งนำนักศึกษาในสายการเงินเข้ามาทดลองใช้งาน ในส่วนของนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพงานวิจัยตลาดทุนให้สมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินและพัฒนาบริการต่อเนื่องเพื่อให้ “SET Fin Lab” ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรตลาดทุนได้อย่างเต็มที่นายภากรกล่าว

 

8436 SET FinLab 2

 

          Steven Yankelson, Head of Financial Products Enterprise Sales for ASEAN, Bloomberg Singapore กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิจัยด้านตลาดทุน ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางการเงินระดับสากล โดยจัดตั้ง “SET Fin Lab” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างประสบการณ์และสนับสนุนให้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากเครื่องมือจริง ด้วยโปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for Education ที่ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ โปรแกรมยังให้ข่าวสารราคาและการส่งข้อความผ่านเครือข่ายความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งอัปเดตความรู้ผ่านการอบรม Professional Training by Bloomberg ในรูปแบบ Training และ Workshop และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

8436 SET FinLab 3

 

          ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองเวลาเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ www.maruey.com หรือโทร 0 2009 9777

 

A8436

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!