หมวดหมู่: กรมสรรพสามิต

1Aแนวโน้มสรรพสามิต


การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ 1. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ ‘แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม’ 2. วิทยากรจากกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ ‘แนวโน้มและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ยานยนต์ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่ม’ 3. วิทยากรจากบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด (KPMG Thailand) บรรยายในหัวข้อ ‘กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบ’ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!