หมวดหมู่: พาณิชย์

1AAกคน


กรมการค้าภายในติวเข้มเสริมทัพอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด

      นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภค โดยให้มีการดูแลผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงอยู่เป็นประจำ กรมการค้าภายในจึงได้เชิญชวนให้เจ้าของตลาดสดที่เห็นความสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ให้เข้าร่วมโครงการ โดยทุกตลาดจะต้องมีอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำ

       ตลาดสด (อส.ชว.-ตลาดสด) ที่สามารถปฏิบัติงานได้ และให้มีเครื่องชั่งทดสอบน้ำหนักในตลาดสด เพื่อประชาชนตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของกรมการค้าภายในทั้งในภารกิจปกติและตามคำร้องเรียนของประชาชนในเบื้องต้นได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 กรมการค้าภายในได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ อส.ชว.-ตลาดสด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมในครั้งนั้น จำนวน 42 ตลาด ประมาณ 500 คน

        ซึ่งสามารถอบรมไปแล้วจำนวน 9 ตลาด มีจำนวน อส.ชว.รวม 86 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

      ดังนั้น ในปี 2565 กรมฯ จะเดินหน้าดำเนินโครงการ “อบรมทบทวนอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด ปีงบประมาณ 2565” โดยการดำเนินการร่วมกับตลาดสด และอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว. – ตลาดสด) ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากกรมการค้าภายในแล้ว และหากตลาดสดใดมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้

      นอกจากนี้ หากตลาดใดยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมก็สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องได้ สำหรับการฝึกอบบรมจะเป็นการฝึกอบรม ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของตลาดสดนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนดำเนินงานการตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงในพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ตลาด จำนวน อส.ชว. จำนวน 223 คน ซึ่งอบรมไปแล้ว จำนวน 8 ตลาด อส.ชว. จำนวน 104 คน

      รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมให้มีอส.ชว.– ตลาดสด เหล่านี้จะสามารถช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งในตลาด แนะนำการใช้เครื่องชั่งให้ถูกต้อง และการบำรุงรักษาเครื่องชั่ง ยึดเครื่องชั่ง ที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถแก้ไขเพื่อนำส่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านปริมาณสินค้าและราคาสินค้าได้ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคมากขึ้น

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!