หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copy


ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ มท. เสนอว่า

         1. โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .. 2564 เพื่อปรับปรุงแบบคำขออนุญาต แบบใบอนุญาต แบบใบรับรอง แบบคำสั่งและแบบหนังสือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (.. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 ให้สอดคล้องกัน โดยในส่วนของแบบคำขอต่างๆ ได้กำหนดให้ต้องแนบหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี เป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับคำขอ รวมทั้งได้กำหนดแบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ด้วย ประกอบกับมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองการได้รับใบญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตดังกล่าว กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม .. 2544 กำหนดให้กรณีบุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 บาท และนิติบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท

        2. สภาวิศวกรเห็นว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกร เห็นสมควรแก้ไขค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดา ในกรณีหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .. 2564 จากเดิมฉบับละ 500 บาท แก้ไขเป็นฉบับละ 20 บาท และแยกการกำหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 รวมทั้งหนังสือรับรองที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่นๆ โดยคงอัตราเดิม ฉบับละ 500 บาท จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) .. .... ขึ้น และได้จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนด้วยแล้ว โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

        3. สภาวิศวกรได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 แล้ว โดยรายงานว่าการลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดา เป็นการบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร .. 2542 การลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรหรือผลกระทบต่อรัฐแต่อย่างใด โดยการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังสามารถครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์การให้บริการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้อย่างเหมาะสม

 

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        แยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาต โดยกำหนดค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตสำหรับบุคคลธรรมดาออกเป็น 2 ประเภทให้ชัดเจน คือ 1) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 และ 2) หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 หรือหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณี อื่นๆ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

        1. แก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกฏกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 จากเดิมฉบับละ 500 บาท เป็นฉบับละ 20 บาท

        2. คงเดิมค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 หรือเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท

 

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม .. 2544

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) .. ....

 

หมายเหตุ

(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต

     บุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 บาท

     นิติบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท

 

(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต ดังนี้

     () ค่าใบแทนใบอนุญาต

          บุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 บาท

          นิติบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท 

 

 

         (ข) ค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาต

  - แยกการกำหนด ค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาต สำหรับบุคคลธรรมดา เป็น 2 ประเภทให้ชัดเจน
   

          (1) บุคคลธรรมดา

               ก) หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 ฉบับละ 20 บาท

 

 

แก้ไขค่าธรรมเนียม (จากเดิม ฉบับละ 500 บาท)

                   ข) หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 หรือหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท   คงเดิม
              (2) นิติบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท   คงเดิม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8117

 Click Donate Support Web  

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!