หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9


ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) .. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้

        1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ... และสำนักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

        2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ

        3. ให้สำนักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงาน ... และสำนักงานอัยการสูงสุด ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

        ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ เป็นการเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการฟ้องคดีกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ เพิ่มเติมเงื่อนไขในการฟ้องคดีกรณีผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมอำนาจให้ศาลปกครองกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมให้คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆ ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายด้วยก็ได้ เพิ่มเติมอำนาจให้ศาลปกครองในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีอำนาจกำหนดคำบังคับในคำพิพากษาเกินกว่าหรือแตกต่างจากคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ มีอำนาจกำหนดในคำพิพากษาถึงการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำบังคับในคำพิพากษานั้น และมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ รวมทั้งให้มีการจัดตั้งสำนักพัฒนาระบบคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งการที่ศาลปกครองได้มีเครื่องมือหรือกลไกพิเศษในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ง่ายยิ่งขึ้น และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในคดีปกครอง โดยเฉพาะคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะได้รับการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายอันเป็นผลจากมูลแห่งคดีได้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทำให้สามารถออกคำบังคับให้หน่วยงานทางปกครองอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมูลแห่งคดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพต่อไป และคณะกรรมการบริหารศาลปกครองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

        สำหรับการจัดตั้งสำนักพัฒนาระบบคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ศาลปกครองจะออกกฎหมายลำดับรอง คือ ร่างประกาศ ..ศป. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) .. .... เพื่อจัดตั้งสำนักพัฒนาระบบคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในสำนักงานศาลปกครอง ส่วนอัตรากำลังจะใช้อัตรากำลังที่มีอยู่แล้ว ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

 

BANPU 720x100QIC 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

        1. เพิ่มเติมบทนิยามคำว่าคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

        2. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการฟ้องคดีกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ เพิ่มเติมเงื่อนไขในการฟ้องคดีกรณีผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมการฟ้องคดีแบบกลุ่ม และเพิ่มเติมอำนาจให้ศาลปกครองกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องคำนึงถึงหลักการป้องกันหรือหลักข้อควรระวังความเสียหายอย่างร้ายแรงที่จะเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือแก่สุขอนามัยของประชาชนประกอบด้วย

        3. เพิ่มเติมให้คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆ ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายด้วยก็ได้ และเพิ่มเติมให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้บุคคลใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ด้วยก็ได้

        4. เพิ่มเติมการกำหนดคำบังคับของศาลปกครองในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้ศาลปกครองคำนึงถึงหลักการป้องกันหรือหลักข้อควรระวังความเสียหายอย่างร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนประกอบด้วย และเพิ่มเติมอำนาจให้ศาลปกครองในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีอำนาจกำหนดคำบังคับในคำพิพากษาเกินกว่าหรือแตกต่างจากคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ มีอำนาจกำหนดในคำพิพากษาถึงการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำบังคับในคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาที่ ศาลปกครองกำหนด มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ และมีอำนาจออกคำสั่งให้คู่กรณีดำเนินการกำจัดมลพิษภายในระยะเวลาที่กำหนด

        5. กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักพัฒนาระบบคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นใน ศป. และกำหนดให้บทบัญญัติเกี่ยวกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8116

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!