หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8


ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน .. .... ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

        ทั้งนี้ สคก. เสนอว่า

        1. โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) .. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง .. 2559 ได้มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพิ่มมากขึ้น จึงสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

        2. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ปปง. ตามข้อ 1 และ ให้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ สคก. ตรวจพิจารณา ซึ่ง สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ สำนักงาน .. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และสำนักงาน ปปง. ได้ยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 

กฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน .. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ร่างกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน .. ....

ที่เสนอ ในครั้งนี้

 

หมายเหตุ

(1) สำนักงานเลขานุการกรม

 

(1) สำนักงานเลขานุการกรม

 

-

(2) กองกฎหมาย

 

(2) กองกฎหมาย

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง.

(3) กองกำกับและตรวจสอบ

 

(3) กองกำกับและตรวจสอบ

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- เพิ่มหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย

(4) กองข่าวกรองทางการเงิน

 

(4) กองข่าวกรองทางการเงิน

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) - (7) กองคดี 1 - 3

 

(5) - (9) กองคดี 1 - 5

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐาน ฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เพิ่มกองคดี 4 - 5 โดยการกำหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

(8) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

(10) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

 

- เพิ่มกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐานโดยยุบรวมภารกิจของกองความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นของกองที่เพิ่มขึ้นใหม่แทน

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

- เพิ่มหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการวางระบบพัฒนามาตรฐาน และรวบรวมข้อมูลหรือสถิติที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล และประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(9) กองนโยบายและยุทธศาสตร์

 

(11) กองนโยบายและยุทธศาสตร์

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- เพิ่มหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(10) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

 

(12) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

 

(13) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

- เพิ่มกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 1. พัฒนามาตรการหรือแนวทาง พัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 2. ปฏิบัติการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อสืบสวน ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน ปปง

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(11) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

(14) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8115

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!