หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy


ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (.. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง มาตรฐานสถิติ และการปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้

        1. เห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (.. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง (ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนางานด้านสถิติของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ

        2. เห็นชอบการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ) เป็นคณะกรรมการสถิติประเทศไทยพร้อมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน

        3. เห็นชอบการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 และมาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: สกุลเงิน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูสสถิติของหน่วยงาน โดยให้อ้างอิงการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบมาตรฐานสถิติที่ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้ไปแล้ว

        สาระสำคัญของเรื่อง

        กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (1) ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 เดิม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาสถิติที่มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มากขึ้น รวมถึงผลกระทบและความท้าทายต่อการผลิตสถิติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยากมากขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้สถิติมีความต้องการข้อมูลที่ละเอียด รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้นในการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับต่างๆ ประกอบกับเป็นการปรับปรุงระยะเวลาของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศด้วย (2) การปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจบางส่วนของคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (เสนอขอเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ เป็น คณะกรรมการสถิติประเทศไทย) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบและการพัฒนาสถิติของประเทศ โดยเป็นการปรับปรุงเพื่อให้กลไกมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาสถิติในปัจจุบัน รวมถึงสะท้อนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (3) มาตรฐานสถิติ 2 มาตรฐาน ได้แก่ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย .. 2563 และมาตรฐานการผลิตสถิติ ตัวแปร: สกุลเงิน ที่ สสช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ข้อมูลสถิติมีความเป็นมาตรฐาน สะดวกต่อการนำไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8112

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!