หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นการรายงานดัชนีอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและแนวโน้มในสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

        สาระสำคัญ 

        ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัวร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบบางรายการ

        อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ

        1. ยานยนต์ หดตัวร้อยละ 9.11 จากการขาดแคลนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ผลิตรถยนต์บางรุ่น รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทำให้การส่งออกหดตัว

        2. Hard Disk Drive หดตัวร้อยละ 29.74 จากการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของมาตการการควบคุมโควิด-19 ของประเทศจีน

        3. เม็ดพลาสติก หดตัวร้อยละ 15.59 จากการปิดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตบางราย

        อุตสาหกรรมสำคัญที่ยังขยายตัวในเดือนพฤษภาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

        1. การกลั่นน้ำมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06 เนื่องจากหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

        2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 ตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8106

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!