หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaD


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 และครั้งที่ 14/2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 และครั้งที่ 14/2565 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดฯ) ดังนี้

        1. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเดือนกันยายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

        2. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นเดือนสิงหาคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

        3. เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENCER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ สำหรับรายการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะยกเลิกรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เห็นควรดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8105

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!