หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2565 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวทาวงการดำเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 (ครั้งที่ 8) การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ดังนี้

        1. อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) จำนวน 2,021.4692 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        2. อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่ารักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 1,923.1426 ล้านบาท สำหรับเป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการแก่บุคคลไร้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงและได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคม 2564-เดือนมิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

        3. อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ค่าฉีดวัคซีนกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 98.3266 ล้านบาท สำหรับเป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีนแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยที่เกิดขึ้นจริงและได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

        4. มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 2 และ 3 ดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 .. 2564 โดยเคร่งครัดต่อไป

        5. เห็นชอบในหลักการของโครงการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ กรอบวงเงิน 14,510.3059 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่

             1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

             2) ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

             3) โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์

             4) โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

             5) โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมสุขภาพจิต

             6) โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางการแพทย์และสารธารณสุขรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย

        เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน/เสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8104

 Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!