หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copy


ร่างบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการจัดนายทหารติดต่อของกองทัพไทยประจำกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการจัดนายทหารติดต่อของกองทัพไทยประจำกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก (ร่างบันทึกความตกลงฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความตกลงฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความตกลงฯ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ

(ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก มีกำหนดลงนามร่วมกันในร่างบันทึกความตกลงฯ ในเดือนสิงหาคม 2565)

 

        สาระสำคัญของเรื่อง

        สหรัฐอเมริกาได้เสนอร่างบันทึกความตกลงฯ ให้ฝ่ายไทย (กองบัญชาการกองทัพไทย: บก.กองทัพไทย) พิจารณาในการประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา ระดับฝ่ายเสนาธิการอาวุโส (Thai - American Consultation Senior Staff Talks: THAI TAC SST) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2562 มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดรายละเอียดในการส่งนายทหารติดต่อของกองทัพไทยไปปฏิบัติหน้าที่ กองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ( มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา) โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำจนได้ข้อยุติแล้ว

        กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการจัดนายทหารติดต่อของกองทัพไทยประจำกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก (ร่างบันทึกความตกลงฯ) ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดรายละเอียดในการส่งนายทหารติดต่อของกองทัพไทย (ข้าราชการทหารหรือพนักงานพลเรือนของกองทัพไทยผู้ซึ่งจะได้รับอนุมัติหรือการรับรองจาก กห. สหรัฐอเมริกาโดยได้รับมอบอำนาจจาก กห. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลของคู่ภาคี) ไปปฏิบัติหน้าที่ กองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ซึ่งมีรายละเอียด เช่น (1) หน้าที่และการปฏิบัติของนายทหารติดต่อ: จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับทั้งปวงของรัฐบาลภาคีสหรัฐอเมริกา และจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลที่นายทหารติดต่อเข้าถึงได้ต่อบุคคล บริษัท องค์กร หรือรัฐบาล อื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคีเจ้าภาพก่อน (2) ข้อตกลงทางการเงิน : กห. จะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นของนายทหารติดต่อ เช่น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าครองชีพที่เกิดขึ้นทั้งหมด (3) การระงับข้อพิพาท : จะได้รับการแก้ไขผ่านการหารือระหว่างคู่ภาคีเท่านั้นและจะไม่ถูกนำไปอ้างถึงต่อบุคคล ศาลภายในประเทศและศาลระหว่างประเทศหรือเวทีรูปแบบอื่นใดเพื่อการยุติข้อขัดแย้งนั้น และ (4) การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุด: ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8103

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!