หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเตส์ และยูเครน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยูเครน รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างหนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ โดยเดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยูเครน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้รัฐต่างๆ เข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ รวม 6 รัฐ ได้แก่ เดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะเห็นชอบให้ยูเครนเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยเล็งเห็นประโยชน์ว่า การเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงท่าทีของยูเครนที่จะยอมรับในหลักการพื้นฐานของอาเซียนที่ระบุไว้สนธิสัญญาฯ โดยมิได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย

โดยปกติเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนให้ความเห็นชอบให้รัฐใดเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ แล้ว ประธานอาเซียนจะจัดพิธีลงนามตราสารสนธิสัญญาฯ รวม 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ตราสารขยายจำนวนอัครภาคีสนธิสัญญาฯ (Instrument of Extension) ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ และ (2) ตราสารภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ (Instrument of Accession) ให้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐที่จะเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ลงนาม

          ปัจจุบัน กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนอยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อให้สามารถจัดพิธีลงนามตราสารภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได้ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำต้นแบบหนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาใช้ประโยชน์ และเพื่อให้หนังสือให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ของแต่ละประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8102

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!