หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9


ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดำเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ

        สาระสำคัญ

        1. ร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล บนหลักการของความเท่าเทียม การต่างตอบแทน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

         2. ขอบเขตการดำเนินงานของร่างบันทึกความร่วมมือฯ ได้แก่

             (1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

             (2) การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการและแอพพลิเคชั่น ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล

             (3) การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล รวมถึงศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

            (4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ภายใต้บันทึกความร่วมมือในสาขาไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น

             (5) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทางวิทยุที่ทันสมัย ได้แก่ การปรับใช้และใช้งาน 5G แบบเปิดกว้างและปลอดภัย และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

             (6) การส่งเสริมการเร่งลงทุนในประเทศไทยของบริษัทด้านไอซีทีของญี่ปุ่น

             (7) ความร่วมมืออื่นๆ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัลที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

        3. กิจกรรมความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ได้แก่

             (1) ความร่วมมือด้านนโยบายและเทคโนโลยี

             (2) การกำหนดและการอำนวยความสะดวกในโครงการร่วม

             (3) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้แทน

             (4) การสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอื่มนๆ และองค์การด้านอุตสาหกรรม วิชาการ และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่สนใจ

             (5) การร่วมจัดการทดลองสาธิต นิทรรศการ สัมมนา การประชุมทางวิชาการและการเข้าร่วมอบรม

             (6) รูปแบบความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยจะมีการหารือเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรม

        4. บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดสิทธิและ ข้อผูกพันระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

        5. ความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี และอาจจะมีการต่ออายุ โดยการตกลงร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายไปเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี เว้นแต่จะมีการบอกเลิกโดยผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เข้าร่วมอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

        6. ผู้ลงนามฝ่ายไทยคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ลงนาม ฝ่ายญี่ปุ่นคือ นายคาเนโกะ ยาซูชิ รัฐณตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 สิงหาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A8101

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!