หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8


ขออนุมัติดำเนินโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้

        1. อนุมัติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 โดย กนอ. จะมอบสิทธิให้เอกชนเพื่อดำเนินโครงการฯ และให้สิทธิแก่เอกชนเข้าใช้ทรัพย์สินเดิมของท่าเทียบเรือเพื่อดำเนินโครงการฯ รวมทั้งเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการบริหาร ประกอบการท่าเทียบเรือ ลงทุนในทรัพย์สินใหม่ และบำรุงรักษาทรัพย์สินของโครงการฯ โดย กนอ. ให้สิทธิสัมปทานระยะเวลาโครงการฯ 30 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed) ซึ่งภาครัฐจะไม่มีภาระการลงทุน และไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอกชนซึ่งมีรูปแบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในลักษณะของ Build – Operate – Transfer (BOT) โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนใหม่ให้แก่ กนอ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับความเสี่ยงด้านรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

        2. มอบหมายให้ กนอ. อก. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 ของโครงการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        สาระสำคัญของเรื่อง 

        1. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และให้บริการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภทของเหลว ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าเทกอง ท่าเรือมาบตาพุด มีผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย (ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 ราย) โดยเรื่องนี้เป็นกรณีท่าเทียบเรือสาธารณะของบริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำสัญญากับบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 (ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2535 และ .. 2556) เป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ซึ่งที่ผ่านมาให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป (เช่น เหล็ก ไม้) และสินค้าเทกอง (เช่น แร่โพแทช สำหรับผลิตปุ๋ย) เป็นหลัก โดยยังไม่เคยมีผู้ใช้บริการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์มาก่อน เนื่องจากท่าเทียบเรือดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และการให้บริการที่สนับสนุนการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เพียงพอ (เช่น เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น) โดยท่าเทียบเรือดังกล่าวจะครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาในวันที่ 16 กันยายน 2565 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

        2. เพื่อให้การดำเนินการท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กนอ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะดังกล่าว เพื่อเสนอโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 ซึ่งจากผลการศึกษา กนอ. ควรมีการพัฒนาให้เป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เช่นเดิม โดยเพิ่มเติมการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (เช่น ติดตั้งเครนยกตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเทียบเรือ การให้บริการซ่อมและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ การพัฒนาพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น) เพื่อให้มีผู้ประกอบการและสายเรือมาใช้บริการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดระยะทางขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

หัวข้อ

 

สาระสำคัญ

รูปแบบในการพัฒนาท่าเทียบเรือ

 

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ที่มีการให้บริการขนถ่ายทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง และสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

 

รูปแบบการร่วมลงทุนเป็นดังนี้

 

หน้าที่ของรัฐ

 

หน้าที่ของเอกชน

- ให้สิทธิร่วมลงทุนแก่เอกชนคู่สัญญาในการดำเนินโครงการฯ และเข้าใช้ทรัพย์สินเดิม

- ภาครัฐไม่มีภาระการลงทุนและไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอกชน

 

- เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการบริหาร ประกอบการท่าเทียบเรือ ลงทุนในทรัพย์สินใหม่ และบำรุงรักษาทรัพย์สินของโครงการฯ โดยรับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานทั้งหมด และจัดสรรผลตอบแทนให้กับ กนอ. ตามที่ตกลงไว้ (PPP Net Cost) 

- โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนใหม่ให้แก่ กนอ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา [Build – Operate – Transfer (BOT)]

 

ผลตอบแทนของ กนอ.

 

(1) ค่าเช่าพื้นที่หน้าท่าและหลังท่า

(2) ผลประโยชน์คงที่ 15 ล้านบาท ในปีแรก และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี

(3) รายได้จากค่าภาระเรือเข้าท่าทั้งหมด (Port Dues) 

(4) ส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินกิจการที่ยกเว้นค่าภาระเรือเข้าท่า (Non – Port Dues) ร้อยละ 5

ระยะเวลาโครงการฯ

 

30 ปี

ประมาณการเงินลงทุน

 

3,221.64 ล้านบาท (เงินลงทุนภาครัฐ* 963.66 ล้านบาท) และเงินลงทุนภาคเอกชน 2,257.98 ล้านบาท)

ผลตอบแทน

 

- ผลตอบแทนด้านการเงิน : มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Project NPV) 2,234.93 ล้านบาท

- ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ : มูลค่าปัจจุบันสุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (Economic NPV) 2,872.04 ล้านบาท)

 

_________________________

* เงินลงทุนของภาครัฐในที่นี้เป็นการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่ของโครงการเดิม ดังนั้น จึงไม่มีกระแสเงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กนอ. เห็นว่า สินทรัพย์ที่มีอยู่ของ กนอ. และมูลค่าการให้สิทธิดังกล่าวเสมือนเป็นการลงทุนของ กนอ. เนื่องจากเมื่อ กนอ. ให้สิทธิเหล่านี้แก่เอกชน กนอ. จะไม่สามารถดำเนินการหรือสร้างรายได้ใดๆ ในพื้นที่นั้นได้ การนำสินทรัพย์ที่เหลืออยู่และมูลค่าการให้สิทธิคิดเป็นการลงทุนของ กนอ. จึงเป็นการคำนวณในเชิงเปรียบเทียบถึงมูลค่าที่ กนอ. ต้องลงทุนและมูลค่าที่ กนอ. จะได้รับตลอดอายุสัญญา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 18 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7665

 Click Donate Support Web  

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!