หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaD


ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ .. 2566 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ .. 2566 รวมจำนวน 7,516.909 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน

        สาระสำคัญ 

        คค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ .. 2566 วงเงิน 7,516.909 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเป็นเงินสดหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ปีละ 180.955 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.78 ต่อปี (หากไม่กู้เงินเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 221.279 ล้านบาท/ปี) โดย กค. สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 18 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7664

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!