หมวดหมู่: คลัง

1aincome


สคร. จัดเก็บเงินนาส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 116,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายทั้งปี

      นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจานวน 116,130 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 14,643 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

1a 1Pปานทิพย์ ศรีพิมล      โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 1

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 38,997 2

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 3

ธนาคารออมสิน 14,607 4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 9,919 5 การไฟฟ้านครหลวง 3,325 6 การยาสูบแห่งประเทศไทย 2,619 7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,610 8

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,600 9

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 11 อื่นๆ และกิจการฯ 8,536

รวม 116,130

 

     หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนาส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนาส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

    สำหรับ ในปีงบประมาณ 2565 เป็นการจัดเก็บเงินนาส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 มีการนาส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงกว่าประมาณการสะสมเนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่บางแห่งสามารถนาส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดาเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกากับติดตามการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ สร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ โทร. 0 2298 5880 - 7 ต่อ 3153

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!