หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6


ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล .. 2541 รวม 3 ฉบับ

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

        1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย และเห็นชอบให้ส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... เพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว แล้วดำเนินการต่อไปได้

        2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

        3. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย(ฉบับที่ ..) .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขพิจารณาลงนาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปพร้อมกับร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

 

AXA 720 x100

 

        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ (ร่างเดิม)

 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข 

ตามคำสั่ง รอง นรม. (นายอนุทินฯ)

หมายเหตุ

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. ....

 

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. ....

 

 

     ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/2 และข้อ 12/3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล .. 2558        คงเดิม  
     ข้อ 12/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้        คงเดิม  

     (1) แผนกเวชระเบียน

ฯลฯ

     (5) แผนกเภสัชกรรม

     (6) แผนกกายภาพบำบัด

     (7) แผนกรังสีวิทยา

     (8) แผนกเทคนิคการแพทย์

ฯลฯ

 

     คงเดิม

 

     คงเดิม

     คงเดิม

     คงเดิม

     คงเดิม

 
         (14) การบริการทันตกรรม - เพิ่มขึ้นใหม่
     โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (5) (7) และ (8) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น        โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (7) และ (8) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น - ตัด (5) ออก

 

aia 720 x100

 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ

ตามมติ ครม. (2 มิ.. 63)

 

ร่างกฎกระทรวงที่ สธ. แก้ไข

ตามคำสั่ง รอง นรม. (นายอนุทินฯ)

หมายเหตุ

ข้อ 12/3 โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

       คงเดิม  

     (4) แผนกเภสัชกรรม

ฯลฯ

     (6) แผนกกิจกรรมบำบัด

 

     คงเดิม

 

     คงเดิม

 

 

     (7) แผนกรังสีวิทยา

     (8) แผนกเทคนิคการแพทย์

ฯลฯ

 

     (7) แผนกโภชนาการ 

     คงเดิม

     คงเดิม

 

- เพิ่มขึ้นใหม่

 

 

         (10) การบริการทันตกรรม - เพิ่มขึ้นใหม่

     (9) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วย

ฯลฯ

     (14) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต

 

     คงเดิม

 

     คงเดิม

 
     โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (4) และ (6) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นได้        โรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (6) แต่จะต้องจัดให้มีบริการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นได้ - ตัด (4) ออก

 

วิริยะ 720x100

 

        2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... มีการปรับแก้ไข ดังนี้

 

ตารางท้ายร่างกฎกระทรวง

ร่างเดิม

ร่างใหม่

1. ตารางที่ 5/2 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 08.00 – 20.00 .)

     กำหนดให้มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้

     1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก

   

          - จำนวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง

          - จำนวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง

     1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง

          - จำนวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง

          - จำนวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง

     1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่

          - จำนวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง

     กำหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

 

2. ตารางที่ 12 โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ให้บริการช่วงเวลา 20.00 – 08.00 .)

     กำหนดให้มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้

     1.1 โรงพยาบาลขนาดเล็ก

1

1

 

1

2

 

3

1 คนต่อ 1

ถึง 60 เตียง

1

1

 

2

3

 

3

1 คนต่อ 1

ถึง 60 เตียง

          - จำนวนเตียง ไม่เกิน 10 เตียง

          - จำนวนเตียง 11 ถึง 30 เตียง

     1.2 โรงพยาบาลขนาดกลาง

          - จำนวนเตียง 31 ถึง 60 เตียง

          - จำนวนเตียง 61 ถึง 90 เตียง

     1.3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่

          - จำนวนเตียง 91 ถึง 120 เตียง

     กำหนดให้สัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1 (หากมีบริการ)

1 (หากมีบริการ)

 

1

1

 

1

1 คน ต่อ 1

ถึง 60 เตียง

1

1

 

1

1

 

1

 1 คน ต่อ 1

ถึง 120 เตียง

 

        3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) .. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ให้เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7466

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!