หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 .. .... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

        สาระสำคัญ 

        1. การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่มีพระคุณอันประเสริฐยิ่งของราษฎร ทรงเป็นศูนย์รวมของราษฎรทั่วแผ่นดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมา ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง ก่อให้เกิดการทำนุบำรุง สืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงไปยังนานาประเทศทั่วโลก และเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

        2. กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และสำนักพระราชวังได้นำรูปแบบเหรียญฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ

 

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100

 

        ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเห็นควรจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก ตามพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิม พระเกียรติและเหรียญที่ระลึก .. 2548 มาตรา 3 และมาตรา 4 มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำแล้ว ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นเหรียญเงิน ชนิดบุรุษและสตรี ผลิตจำนวนไม่เกิน 300,000 เหรียญ ดังนี้

 

ลักษณะ

เป็นเหรียญกลม

 

ส่วนผสม

เงินร้อยละ 92.5

ทองแดงร้อยละ 7.5

 

ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร

 

น้ำหนัก

เหรียญละ 23 กรัม

 

ลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงผ้าทรงสะพักประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เฉวียงพระอังสา ทรงสายสร้อยมหาจักรี ดาราจักรี และสายสะพายจักรี พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง

มีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย..” อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ขอบนอกเหรียญ ด้านหน้าเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย..” อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงสำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง 32 มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าว ผูกเป็นรูปแมลงปอ

ความหมายของแพรแถบ แพรแถบกว้าง 32 มิลลิเมตร พื้นของแพรแถบเป็นสีฟ้า อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีริ้วสีขาว หมายถึง น้ำพระราชหฤทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกร และมีริ้วสีน้ำเงิน หมายถึงสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

 

        กำหนดออกใช้ จะเริ่มจำหน่ายจ่ายแลกแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก .. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

        ราคา ได้กำหนดราคาจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งชนิดบุรุษ และชนิดสตรี ราคา เหรียญละ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7463

 Click Donate Support Web  

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!