หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy


 

 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

        คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2562) ที่เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์สับปะรด และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 

 

 

ประเด็น

 

มติการประชุม

1. สถานการณ์สับปะรดโรงงาน ปี 2565

 

รับทราบสถานการณ์การผลิตสับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย) ปี 2565 ซึ่งคาดว่ามีผลผลิต 1.772 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 2.68) โดยมีการส่งออกปี 2565 (เดือนมกราคม-มีนาคม) 140,019 ตัน (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 8.05 มูลค่า 6,954 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 28.79) และรับทราบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสับปะรด ปี 2565 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดบริหารจัดการอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ภายในจังหวัดที่สอดคล้องกับ 5 แนวทาง ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า (2) การกระจายผลผลิต (3) การส่งเสริมการบริโภค (4) การส่งเสริมการแปรรูป และ (5) การส่งเสริมการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคสด โดยประธานกรรมการฯ ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ แจ้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน คพจ. และพาณิชย์จังหวัดในฐานะคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดดังกล่าว

2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรด

 

รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานและบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานไทยกับประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยให้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวระยะสั้นคราวละไม่เกิน 1 ปี

3. การทำบันทึกความตกลงความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูป

 

รับทราบความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงฯ และแนวทางการส่งเสริมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดกับกรมส่งเสริมการเกษตรและทำข้อตกลงซื้อขายกับโรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

4. การจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด .. 2566-2570

 

เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด โดยเพิ่มเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการและเพิ่มอำนาจหน้าที่การจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ยกร่างแผนพัฒนาด้านสับปะรดโดยนำโครงร่างหัวข้อแผนพัฒนาด้านสับปะรด .. 2566-2570 จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้านสับปะรด* ไปใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5. เรื่องอื่นๆ

   

     5.1 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

 

รับทราบประเด็นการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตรา 492 บาท/วัน โดยเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมสับปะรด และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาและรายงานประเด็นดังกล่าวต่อไป

     5.2 การเพิ่มกำลังการผลิต

 

ขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปสับปะรดเพิ่มกำลังการผลิตโดยเพิ่มเวลาการทำงานวันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

 

*จากการประสานข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้านสับปะรด เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่เกษตรกรในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และระบบการบริหารจัดการการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน การสร้างสมดุลความต้องการสับปะรดของภาคอุตสาหกรรม และการบริโภคภายในประเทศและการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำการส่งออกสับปะรด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7462

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!