หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท โดยให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นรายปีจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        1. กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 10,863 ล้านบาท โดย กฟภ. จะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 กันยายน 2564) เห็นชอบด้วยแล้ว

        2. รายละเอียดของแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ .. 2565 จำนวน 5 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานระยะยาวใหม่

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ

(..)

วงเงิน

เต็มแผนงาน

แหล่งเงินทุน

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้

1) แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 5 : เป็นการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน (เช่น ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า) ให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมและชุมชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันต่อความต้องการได้มากขึ้น ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน สร้างความพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ.

การดำเนินการ:

       - จัดหาที่ดิน (14 แห่ง)

       - ก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งประกอบ (97 แห่ง)

       - จัดซื้อยานพาหนะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (452 คัน)

       - เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์ฮอตไลน์ (2,159 รายการ)

 

2565 – 2567

(3 ปี)

7,320.00

5,490.00

1,830.00

2) แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า: (1) เพื่อให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมสำหรับการให้บริการส่งผ่านกำลังไฟอย่างต่อเนื่อง โดยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และ (2) ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมภายในสถานีไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. นำมาใช้ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐาน IEC61850) ซึ่งเป็นระบบที่มีการรับส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารทำให้รีเลย์1 อยู่ตำแหน่งต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงระบบควบคุมต่างๆ สามารถที่จะรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบสื่อสารกับตัวรีเลย์และอุปกรณ์ป้องกันที่รองรับมาตรฐานดังกล่าว)

การดำเนินการ : ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าจำนวน 40 สถานี

 

2565 - 2568

1,266.36

949.00

317.36

3. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2565: เป็นการพัฒนาระบบสื่อสารของ กฟภ. ให้มีช่องสัญญาณเพียงพอต่อการใช้งาน เพิ่มช่องทางการให้บริการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของสายงานอื่นๆ ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับการบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็ว และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ

       - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และอุปกรณ์ DWDM2 เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network

       - งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network

จำนวน 39 Nodes

       - งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 1,300 กิโลเมตร

       - งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN (ตรวจซ่อมและปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง)

       - งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ. (จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่อง Video Phone และ IP Phone)

 

2565 – 2567

(3 ปี)

781.83

586.00

195.83

4) แผนงาน Big Data Platform: (1) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลมีมาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ รักษาความเป็นส่วนบุคคลเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัย ตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ ประมวลผล การนำไปใช้ การเปิดเผย และการทำลายข้อมูล และ (3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบงานให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลขององค์กร แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการขององค์กรและรองรับการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร

การดำเนินการ: ศึกษา จัดทำ และติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการการเชื่อมโยงเรียกใช้ข้อมูล และจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล

 

2565 – 2567

(3 ปี)

120.00

90.00

30.00

5) แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟภ. : เป็นการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคของ กฟภ.

การดำเนินการ: จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และระบบงานสำหรับใช้บริหารจัดการดำเนินงานของ กฟภ.

 

2565 – 2567

(3 ปี)

4,998.47

3,748.00

1,250.47

รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน

14,486.66

10,863.00

3,623.66

 

        3. มท. แจ้งว่า กระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงบประมาณ (สงป.) และ สศช.พิจารณาแล้วเห็นชอบ/เห็นสมควรที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ กฟภ. ดำเนินการกู้เงินในประเทศ เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี .. 2565 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงิน 10,863 ล้านบาท โดย สงป. เห็นควรให้ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินกู้และให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

__________________

1รีเลย์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตซ์ไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจรต่างๆ ในกรณีนี้รีเลย์ระบบป้องกันเป็นอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำการเปิดวงจรเพื่อแยกส่วนที่เกิดการบกพร่องออกจากระบบ ดังนั้น ระบบการจ่ายไฟจึงต้องมีระบบป้องกันทำงานตลอดเวลา

2DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) เป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนเส้นไฟเบอร์ออปติกโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลายๆ ช่วงความยาวคลื่นของเส้นไฟเบอร์ออปติก 1 เส้น ดังนั้น DWDM จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ายไฟเบอร์ออปติก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7461

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!