หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4


ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 203,104720 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ตั้งแต่มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

        สาระสำคัญ

        1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโคกระบือสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต่างๆ และมีการรายงานข้อมูล ณวันที่ 30 เมยายน 2564 พบการระบาดสะสมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 รวม 69 จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 276,057 ราย เป็นโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,830,535 ตัว เป็นโค - กระบือที่ป่วย จำนวน 625,862 ตัว เป็นโค-กระบือที่ป่วยตาย จำนวน 69,618 ตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาก่อน จึงทำให้มีการระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบสร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดการควบคุมโรคและแมลงพาหะ รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัวและงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยแก่เกษตรกร จำนวน 164,875 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลงแก่กษตรกร จำนวน 32,390 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร จำนวน 120,746 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคแก่เกษตรกร จำนวน 137,117 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร จำนวน 112,643 ราย และ 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 304,324 ราย

 

วิริยะ 720x100

 

        2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน เป็นเงินทั้งสิ้น 684,218,000 บาท ดังนี้

             1) ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ เป็นเงิน 14,510,000 บาท

             2) ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี จำนวน 5,000,000 โด๊ส เป็นเงิน 230,138,000 บาท

             3) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

             4) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโค กระบือ จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท และเพื่อการฟื้นฟูบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 39,800,000 บาท

             5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีนและรักษา เป็นเงิน 14,770,000 บาท ซึ่งยังไม่มีค่าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก โค-กระบือที่ป่วยตายด้วย โรคลัมปี สกิน แต่อย่างใด

        3. ได้มีการสำรวจข้อมูลผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เตือนมีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 พบว่ามีการรายงานการเกิดโรคดังกล่าว จำนวน 69 จังหวัดโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบสัตว์ป่วยตายทั้งหมด 64 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบยื่นแบบรับความช่วยเหลือผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวม 55 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 60,696 ราย มีโค-กระบือ ป่วยตาย จำนวน 67,656 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,640,757,630 บาท โดยปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้รับเอกสารขอรับความช่วยเหลือผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แล้ว รวม 55 จังหวัด เกษตรกร 61,959 ราย รวม 69,360ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,415,827,540 บาท ซึ่งได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน .. 2562 แล้วรวม 41 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 52,170 ราย มีโค-กระบือป่วยตาย จำนวน 57,884 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,212,722,820บาท คงเหลือยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน .. 2565 ได้เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด เกษตรกร 9,789 ราย รวม 11,422 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 203,104,720 บาท

 

QIC 720x100

 

        4. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทุกรายที่ได้รับความเสียหายจากโรคลัมปี สกิน ในระยะเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรและมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่มีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ช่วงเกิดภัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 2 มีนาคม 2565 หรือวันที่ก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในพื้นที่เกิดภัยทั่วประเทศ และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ หากเกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ขึ้นทะเบียนพร้อมแจ้งความเสียหายตามแบบขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านปศุสัตว์ (กษ 01) โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือตามจริง ไม่เกิน 5ตัว/ราย จำแนกตามช่วงอายุ ดังนี้

             4.1 อัตราการช่วยเหลือโค

                    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 13,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 22,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 29,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 35,000 บาท/ตัว

             4.2 อัตราการช่วยเหลือกระบือ

                    อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตรา 15,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 6 เดือน - 1 ปี อัตรา 24,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 1 - 2 ปี อัตรา 32,000 บาท/ตัว

                    อายุมากกว่า 2 ปี อัตรา 39,000 บาท/ตัว

        ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน .. 2564

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7459

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!