หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 และครั้งที่ 18/2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

        1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565

             1.1 อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดฯ) ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565 และปรับลดกรอบวงเงินโครงการ จากเดิม 31.9000 ล้านบาท เป็น 28.4500 ล้านบาท ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

             1.2 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำฯ) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

             1.3 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1.1 - 1.2 เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ .. 2563)

             1.4 รับทราบผลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร (โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ จากเดิมเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนกันยายน 2565

             1.5 มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมทั้งกำกับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

        2. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 และครั้งที่ 18/2565

             2.1 อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ครั้งที่ 3) รวม 29 จังหวัด จำนวน 1,138 โครงการ กรอบวงเงินรวม 1,973.3050 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 31 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการตามความเห็นของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ข้อ 3.2.1 (3) โดยเคร่งครัด

             2.2 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน 29 จังหวัด (ตามข้อ 2.1) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 .. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564) โดยเคร่งครัด

             2.3 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำกับติดตามให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณและสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป

             2.4 อนุมัติให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดฯ) โดยเปลี่ยนแปลงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสกัดสมุนไพรของโครงการ จากเดิมใช้กระบวนการสกัดน้ำมันจากสมุนไพรเป็นการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

             2.5 มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

_____________________________

1 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7458

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!