หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copy


ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 753,045,572.02 บาท สำหรับค่าชดใช้ราคาสุกรและค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลาย ดังนี้

        1. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายที่ยังคงค้างชำระ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 231,339,948.52 บาท

        2. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายที่ยังคงค้างชำระ ซึ่งได้ดำเนินการก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,605,623.50 บาท

        3. ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตามแผนการดำเนินการลดความเสี่ยงต่อโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าในปีงบประมาณ .. 2565 ร้อยละ 3 ของฟาร์ม ของจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย - รายเล็ก ซึ่งมีประมาณ 100,000 ราย คิดเป็นจำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 3,000 ราย จำนวนสุกร 60,000 ตัว จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเพิ่มเติมอีก 402,300,000 บาท

        4. ค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลาย (อาหารสัตว์) เป็นเงิน 100,800,000 บาท (คำนวนที่สุกรขุน 1 ตัว กินอาหารวันละประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20บาท สำรองอาหารไว้ 28 วัน)

        ทั้งนี้ ตามข้อ 3 และ 4 กรมปศุสัตว์จะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7455

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!