หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7


ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี .. 2022

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี .. 2022 (ร่างปฏิญญาฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และ/หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) จัดการประชุม HLPF ประจำปี .. 2022 ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมดังกล่าวในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565]

        สาระสำคัญของเรื่อง

        1. ECOSOC มีกำหนดการจัดการประชุม HLPF ประจำปี .. 2022 ภายใต้หัวข้อหลักการพื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากโรคโควิด 19 และยกระดับการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน .. 2030 อย่างเต็มที่ [Building back better from the coronavirus disease (COVD - 19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development]” โดยจะหารือเชิงลึกเกี่ยวกับ SDGs 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) เป้าหมายที่ 14 ทรัพยากรทางทะเล (Life below Water) เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land) และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุม 2030 SDG Summit ในเดือนกันยายน 2566 นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ ในการประชุม HLPF ประจำปี .. 2022 จะมีการนำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน .. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) จาก 44 ประเทศ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

       2. ร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน .. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development : 2030 Agenda) และตอบสนองและฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด 19 ในระดับโลก รวมทั้งเป็นการสะท้อนผลการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม SDGs ทั้ง 5 เป้าหมาย (ตามข้อ 1) ที่จะมีการหารือเชิงลึกในปีนี้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7453

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!