หมวดหมู่: คลัง

1aaa พรชัย ฐีระเวช


มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

      นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายและส่งเสริมการจ้างงาน โดยประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้

     1) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนา ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

      1.1) 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สำหรับ การอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      1.2) 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สำหรับ การอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ 1.1)

      1.3) ในกรณีที่การจัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่งๆ เกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1.1) และข้อ 1.2) ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1.1) หรือข้อ 1.2) แล้วแต่กรณี และให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

       ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

            2) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

            2.1) งานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศต้องเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เริ่มจัดภายในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ช่วงเวลาจัดงานสามารถเสร็จสิ้นภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้)

            2.2) ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมจัดงานจริง

            2.3) ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

            ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

       นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

         สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 และ 3529 กรมสรรพากร ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!