หมวดหมู่: คลัง

1aเบิกจ่าย


 

ผลเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 65 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 73.20%

      นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 2,269,172 ล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 296,445 ล้านบาท คิดเป็น 49.09% ของวงเงินงบประมาณ 603,909 ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 1,972,727 ล้านบาท คิดเป็น 79.03% ของวงเงินงบประมาณ 2,496,091 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 164,973 ล้านบาท คิดเป็น 69.33% ของวงเงินงบประมาณ 237,937 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็น 5.38%

      โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมบัญชีกลางยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เร่งสนับสนุนและให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!